• Imprimeix

Coneix la RS Lleida

Abast territorial

Inclou sis comarques de la província de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla de l'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.

Responsable

Sr. Jordi Cortada Echauz

El Gerent assumeix la direcció i la gestió de la Regió, i també la representació plena del Consell de Direcció pel que fa a l'execució dels acords que aquest adopta.

El gerent té el suport de les següents unitats funcionals:

 • Compra de Serveis
 • Atenció al Ciutadà
 • Farmàcia
 • Direcció Operativa del Sector Sanitari Lleida

Òrgans de direcció

El Consell de Direcció és l’òrgan superior de govern de la Regió Sanitària i està format per:

 • Sis representants del Departament de Salut
 • Dos representants dels consells comarcals
 • Dos representants dels ajuntaments

Tots els membres són nomenats pel conseller o consellera  de Salut, a proposta de cada una de les representacions que el componen. Entre els representants del Departament de Salut, el conseller o consellera nomena la persona que assumeix la Presidència del Consell, que té la representació institucional del Servei Català de la Salut en l’àmbit de la Regió.

Assisteixen a les reunions del Consell,  amb veu però sense vot, el o la gerent de la Regió Sanitària i un tècnic de la Regió escollit pel president, que actua com a secretari.

Òrgans de participació

El Consell de Salut de la Regió és l’òrgan de participació comunitària de la Regió Sanitària i està format per:

 • Quatre representants de la Generalitat de Catalunya
 • Dos representants dels consells comarcals
 • Dos representants dels ajuntaments
 • Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit territorial de la Regió
 • Dos representants de les organitzacions empresarials més significatives en l’àmbit territorial de la Regió
 • Un representant de les associacions de consumidors i usuaris més significatives en l’àmbit territorial de la Regió
 • Un representant de les corporacions professionals sanitàries de Catalunya

Tots els membres són nomenats pel conseller o consellera  de Salut, a proposta de cada una de les representacions que el componen.

Pla de salut territorial

El pla de salut territorial de la RS Lleida constitueix el marc de referència de totes les actuacions públiques del Govern de la Generalitat en l'àmbit de la salut en establir les estratègies d'actuació del Departament per als propers anys en l'àmbit específic d'aquesta regió sanitària.

Contacte

Av. Alcalde Rovira Roure, 2
25006 - Lleida
Tel. 973 70 16 00
Fax 973 24 91 40
atencioalciutada.rslle@catsalut.cat

Telèfon d’informació: 061 CatSalut Respon

Horaris d'atenció i registre: de dilluns a divendres de 9.00 a 14 h. 

Mapa

Data d'actualització:  15.12.2016