• Imprimeix

Les dades de la TSI

Les dades personals per a la gestió de la targeta sanitària individual formen part d'un fitxer automatitzat del CatSalut, denominat registre central de persones assegurades (RCA).

El principal objectiu d’aquest registre és el reconeixement de la condició de persona acreditada així com del nivell de cobertura associat als ciutadans que hi consten.

A l'anvers de la targeta hi ha, impreses, les dades de la persona acreditada:

Codi d'identificació personal (CIP). És el conjunt de regles (expressades amb números i/o lletres) que, de forma individual i unívoca, permet identificar cada persona acreditada del CatSalut.

Nom i cognoms de la persona titular.

Nivell de cobertura. És el nivell de prestacions sanitàries que assigna el CatSalut a cada persona.

El revers de la targeta incorpora una banda magnètica amb informació codificada d'aquestes dades impreses. Per això, és important conservar-la correctament (sense doblegar-la, ni ratllar-la, ni posar-la en contacte amb imants o damunt d'aparells connectats al corrent elèctric).

La identificació amb la targeta sanitària garanteix la confidencialitat de les dades de la persona acreditada.

Data d'actualització:  16.07.2014