• Imprimeix

Cobertura sanitària general

Aquest és el nivell de cobertura sanitària més comú entre la població activa o treballadora i pensionista.

  • Grup a. Afiliats en actiu a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i els seus beneficiaris, menors residents a Catalunya que no tinguin assignat cap altre nivell de cobertura i a aquelles persones que, en casos excepcionals (accions humanitàries, desplaçats de guerra, refugiats, etc.) o per resolució de la direcció del CatSalut, se'ls assigni aquest nivell de cobertura.
  • Grup b. Pensionistes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i els seus beneficiaris. Actualment, la vostra TSI especifica "Cobertura sanitària general farmàcia gratuïta". Aquesta TSI continua sent vàlida tot i que la vostra aportació econòmica sobre el preu de venda al públic del medicaments hagi canviat.
  • Grup c. Pensionistes de l'Ajuntament de Barcelona que continuen essent atesos per l'Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) en funció d'un acord amb el Servei Català de la Salut. Actualment, la vostra TSI especifica "Cobertura sanitària PAMEM farmàcia gratuïta". Aquesta TSI continua sent vàlida tot i que la vostra aportació econòmica sobre el preu de venda al públic del medicaments hagi canviat.

La cobertura sanitària general assegura les prestacions següents:

Per a les persones incloses als grups a i b:

Les prestacions dels programes sanitaris d'interès per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l´atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut incloses les vacunacions; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa d'atenció de l’embaràs i els cribratges relacionats;  la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament.

L'atenció primària.

L'atenció especialitzada.

L'atenció psiquiàtrica i en salut mental.

L'atenció sociosanitària.

L'atenció farmacèutica:

El transport sanitari ordinari i d'urgències.

Les prestacions complementàries (nutrició enteral a domicili, tractaments dietoterapèutics complexos, teràpies respiratòries a domicili i prestacions ortoprotètiques).

La rehabilitació.

Els trasplantaments.

 

Per a les persones incloses al grup c:

Les prestacions dels programes sanitaris d'interès per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l´atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut incloses les vacunacions; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa d'atenció de l’embaràs i els cribratges relacionats;  la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament.

L'atenció farmacèutica:

  • Abonament d'un percentatge del preu dels medicaments prescrits a l'atenció primària, segons el nivell de renda.
  • Finançament del 100% en el cas d'ingrés en un centre sanitari de la xarxa sanitària pública.
Data d'actualització:  02.01.2013