• Imprimeix

Obtenció de la TSI

Per demanar la TSI per primera vegada us heu d'adreçar a l'INSS, on us lliuraran un document on s'especificarà la vostra condició respecte al Sistema Nacional de Salut. Amb aquest document haureu d'anar al vostre centre d'atenció primària (CAP), on us haureu d'identificar, emplenar el formulari de sol·licitud i presentar la documentació següent o autoritzar el CatSalut perquè la consulti en línia a les administracions corresponents:

  • Document identificador (DNI, NIE, passaport).
  • Volant d'empadronament amb data d'emissió inferior a tres mesos.
  • Fotocòpia del document que us ha lliurat l'INSS amb relació a la vostra condició d'assegurat o del document acreditatiu del dret a l'assistència sanitària de MUFACEMUGEJU o ISFAS. Aquest document l'haureu de presentar si sou beneficiari d'un titular.

 

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, caldrà aportar la documentació escaient de la representació legal, ja sigui la fotocòpia del llibre de família o el document que n'acrediti l'esmentada representació.

El CatSalut us enviarà gratuïtament la TSI per correu postal al vostre domicili.

Per tal que les persones nascudes a Catalunya  tinguin accés a l’assistència sanitària pública caldrà també la realització dels mateixos tràmits: inscripció a l’INSS com a beneficiari d’un assegurat i sol·licitud de la TSI. La inscripció a l’INSS es pot realitzar per internet

Si el naixement s’ha produït en un centre  del sistema sanitari integral d’utilització pública, en alguns casos serà el mateix centre qui realitzi el tràmit amb el CatSalut per a l’obtenció de la TSI, i el CatSalut l’enviarà a la llar del nadó.

Pel que fa a la inscripció dels nadons al Registre Civil, properament també es podrà realitzar directament des de tots els hospitals de la xarxa sanitària pública. Actualment ja es pot fer al Consorci Sanitari de Terrassa i durant aquest mes d’abril s’està implantant aquest nou sistema als hospitals de les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Informació sobre els tràmits

Es consideren desplaçats els usuaris que es troben fora del seu lloc habitual de residència i necessiten assistència sanitària.

Si heu de fer un desplaçament, cal que us informeu de com podeu continuar tenint garantida l’assistència sanitària.

Hi ha diversos tipus de desplaçaments, segons d’on es ve i cap on es va. Per saber què cal fer en cada cas concret de desplaçament per tal de tenir assistència sanitària garantida, consulteu l’apartat Desplaçaments.

Si heu perdut la TSI, s’ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona, podeu sol·licitar-ne la reedició a través del vostre centre d'atenció primària CAP.

Aquesta reedició té un cost de 7,35€.

És important que les dades que figuren a la vostra TSI siguin correctes. Per això, si quan rebeu la vostra TSI per primera vegada observeu alguna errada en les vostres dades personals és important que ho comuniqueu. Ho podeu fer al vostre CAP o trucant al 061 CatSalut Respon. En cas que aquestes dades afectin al CIP, és a dir, cognoms, sexe i/o data de naixement, el CatSalut us enviarà una nova TSI gratuïtament.

Si heu canviat d’adreça, potser també hi haurà un canvi d’assignació de centre d’atenció primària (CAP), i per tant, de metge o metgessa de capçalera i de pediatre Per aquest motiu, és important que n’informeu al vostre CAP o trucant al 061 CatSalut Respon. Un canvi de domicili no comporta l’edició d’una nova TSI.

Si encara no teniu la targeta sanitària podeu trucar al telèfon 061 CatSalut Respon, on us donaran més informació.

Data d'actualització:  27.01.2016