• Imprimeix

Persones estrangeres empadronades a Catalunya i no acreditades com a situació especial segons el Reial Decret 1192/2012

L’entrada en vigor de la Instrucció 08/2015 el dia 23 de juliol de 2015 modifica les condicions d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut per als ciutadans estrangeres empadronats a Catalunya i no acreditats com a situació especial segons el Reial Decret 1192/2012.

Les persones estrangeres que la sol·licitin caldrà que presentin la corresponent sol.licitud al CAP que correspongui per domicili i que acreditin el compliment dels requisits següents:

 1. Tenir una suma d'ingressos de la unitat familiar inferiors a la quantia corresponent a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social d’acord amb la normativa reguladora.
 2. No tenir la condició de persones d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut.
 3. Documentació acreditativa de la seva identitat: passaport o altres.
 4. Estar empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya, sense necessitat d’acreditar un període anterior a la presentació de la sol·licitud.
 5. No tenir accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut.
 6. Signatura del document establert que autoritza el CatSalut a verificar les dades declarades i comprovar-ne la seva veracitat.

 

El reconeixement de l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut serà efectiu des de la data d'alta al registre central de persones assegurades (RCA) del CatSalut. Aquest reconeixement permet accedir a les prestacions següents.

Aquest nivell s’atorga des de la data d’empadronament fins als 3 mesos. Les prestacions que inclou són:

 • Les prestacions dels programes d’interès sanitari per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l´atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut, incloses les vacunacions; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa d’atenció de l’embaràs i els cribratges relacionats; la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament de Salut.

A partir del termini de 3 mesos de l’empadronament a Catalunya, i sempre que s'acreditin els requisits exigits, i als menors de 18 anys des de la data d’empadronament.

Les persones que fins aquest moment tenien reconegut el primer nivell d'assistència (cobertura "Accés CatSalut primer nivell"), en aplicació de la Instrucció 08/2015, passen a aquest segon nivell d’assistència (cobertura "Accés CatSalut segon nivell").

Les prestacions que inclou són:

 • Les prestacions dels programes d’interès sanitari per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l´atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut, incloses les vacunacions; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa d’atenció de l’embaràs i els cribratges relacionats; la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament de Salut
 • L'atenció primària.
 • L'atenció especialitzada.
 • L'atenció psiquiàtrica i en salut mental.
 • L'atenció sociosanitària.
 • L'atenció farmacèutica:
  • Abonament d'un percentatge del preu dels medicaments prescrits a l'atenció primària, segons el nivell de renda.
  • Finançament del 100% dels medicaments en el cas d'ingrés en un centre sanitari de la xarxa sanitària pública.
 • El transport sanitari ordinari i d'urgències.
 • Les prestacions complementàries (nutrició enteral a domicili, tractaments dietoterapèutics complexos, teràpies respiratòries a domicili i prestacions ortoprotètiques).
 • La rehabilitació.
 • Els trasplantaments.

 

El CatSalut lliurarà al domicili un document d'accés a l'assistència sanitària segons el nivell d'accés assignat.

En el cas del primer nivell d’assistència a l’anvers hi contarà l’expressió “Programes interès sanitaris DS”. En el cas del segon nivell d’assistència, hi constarà “Accés CatSalut segon nivell”. Al revers, en ambdós casos, l’expressió “Aquesta targeta només us permet l’accés als serveis sanitaris públics de la Comunitat Autònoma de Catalunya”.

El document emès pel segon nivell d’assistència té una caducitat d'un any. Per a la seva renovació caldrà seguir el mateix procediment.

Data d'actualització:  23.07.2015