Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Ciutadania  > L'accés al sistema de salut  > Qui és assegurat del CatSalut?  > Accés a l?assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del CatSalut per a les persones que no tenen la condició d'assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut
 

Accés a l’assistència sanitària de cobertura pública per a les persones que no tenen la condició d'assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut

L'1 de setembre va entrar en vigor el Reial decret 1192/2012, el qual estableix la condició d'assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut (SNS), per tal de rebre l'assistència sanitària pública. L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) és qui reconeix i acredita aquesta condició d'assegurat.

Per tal de continuar garantint l’atenció sanitària de cobertura pública a les persones que queden excloses de l’assegurament de l’SNS, el CatSalut estableix els procediments següents:


Persones estrangeres empadronades a Catalunya sense residència legal

Les persones estrangeres que sol·licitin l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut caldrà que presentin la corresponent sol.licitud al CAP que correspongui per domicili i que acreditin el compliment dels requisits següents:

1) Tenir una suma d'ingressos de la unitat familiar inferiors a la quantia corresponent a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social d’acord amb la normativa reguladora.

2) No tenir la condició de persones d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut.

3) Documentació acreditativa de la seva identitat: passaport o altres.

4) Estar empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya per un període continuat, almenys, de tres mesos immediatament anterior a la presentació de la sol·licitud.

5) No tenir accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut.

6) Signatura del document establert que autoritza el CatSalut a verificar les dades declarades i comprovar-ne la seva veracitat.

El reconeixement de l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut serà efectiu des de la data d'alta al registre central de persones assegurades (RCA) del CatSalut. Aquest reconeixement permet accedir a les prestacions següents.

Primer nivell d’assistència:

Des de la data de reconeixement de l’accès fins a 1 any:

  • L’atenció urgent. Inclou el transport sanitari urgent
  • Les prestacions dels programes sanitaris d'interès per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l´atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut incloses les vacunacions; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa de seguiment de l’embaràs i els cribratges relacionats; la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament.
  • L’atenció primària.
  • L’atenció farmacèutica: abonament del 40% del preu dels medicaments prescrits a l’atenció primària.

L'atenció especialitzada s'autoritzarà excepcionalment en cas de gravetat o risc vital per a la persona. La valoració es farà a través de la sol·licitud formulada a la Comissió d'Accés Excepcional a l'Atenció Especialitzada Programada la qual emetrà la resolució pertinent en cada cas. 

Segon nivell d’assistència:

A partir del termini d’1 any de l’empadronament a Catalunya, i sempre que s'acreditin els requisits exigits per a l'accés al primer nivell, es tindrà accés també a l'atenció sanitària especialitzada programada.

També es pot accedir a aquest segon nivell si s'acredita directament un any d'empadronament a Catalunya.

Document d’accés a l’assistència sanitària:

El CatSalut lliurarà al domicili un document d'accés a l'assistència sanitària segons el nivell d'accés assignat, on constarà:
A l’anvers, l’expressió “Accés CatSalut primer nivell” o “Accés CatSalut segon nivell”.
Al revers, l’expressió “Aquesta targeta només us permet l’accés als serveis sanitaris públics de la Comunitat Autònoma de Catalunya”.
Aquest document té una caducitat d'un any. Per a la seva renovació caldrà seguir el mateix procediment.

Persones que es troben en situació especial d'accés a l'assitència sanitària

  • Caldrà presentar la corresponent sol.licitud amb la documentació requerida al CAP en el qual se sol·liciti rebre l’atenció primària.
  • Una vegada reconegut l’accés a l’assistència sanitària, el CatSalut lliurarà a aquestes persones una targeta sanitària individual (TSI) que permetrà accedir a les prestacions incloses al nivell de cobertura "cobertura sanitària general (grup a)", vàlides per als serveis sanitaris de Catalunya.

Data d'actualització: 20.03.2014