• Imprimeix

Altres drets i cobertures de les persones assegurades

En determinades circumstàncies d'especial gravetat, podeu demanar a un altre metge o metgessa un informe mèdic sobre el diagnòstic o el tractament que us han donat per a la vostra malaltia.

Podeu recuperar l'import abonat per una interrupció voluntària de l'embaràs només en el cas que aquesta s'hagi realitzat en un centre autoritzat pel Departament de Salut, a petició d'un professional de la xarxa sanitària pública i en una data anterior a l'1 de novembre de 2011. Per tramitar la sol·licitud de rescabalament al CatSalut cal seguir el procediment establert per a aquests casos.

Informació relacionada

Només podeu recuperar l'import abonat per rebre una atenció mèdica en un centre privat, sempre que aquesta atenció sigui urgent i de caràcter vital i, a més, que no hi hagi cap altra possibilitat de ser atès en un centre assistencial de la xarxa sanitària pública.

Informació relacionada

Si per obtenir un article ortoprotètic, prescrit per un metge especialista de la xarxa pública, l'heu adquirit en un centre no adherit al CatSalut, avançant-ne el pagament, sempre que aquest article estigui inclòs en les prestacions ortoprotètiques podeu tramitar la sol·licitud de rescabalament de l'ajut del CatSalut adreçant-vos a la unitat de tramitació del vostre centre sanitari de referència.

Si heu hagut de rebre serveis d'atenció sanitària a l'estranger i us han fet abonar-ne l'import, podeu saber en quins casos teniu dret a rescabalament i quin és el procediment per tramitar la sol·licitud de devolució al CatSalut trucant al telèfon 061 CatSalut Respon.

Sí, sempre que en determinades circumstàncies rebeu un tractament ambulatori de càncer, grans cremades, trasplantaments de patologia terciària o patologies neurodegeneratives, derivades per un professional de la xarxa sanitària pública a un centre assistencial situat fora de la regió sanitària de la residència habitual o fora de l’àmbit territorial del CatSalut, o si sou la persona acompanyant de qui rep aquest tractament, podeu sol·licitar un ajut per cobrir l'import de les despeses d'estada i manuntenció que se'n derivin.

Informació relacionada

El consentiment informat s'ha d'entendre com l'acceptació d'un procediment diagnòstic o terapèutic per part d'un malalt en el ple ús de les seves facultats, després de tenir la informació adequada per implicar-se lliurement en la decisió.

Quan el malalt signa el document de consentiment, consent lliurement, i sense coacció, a ser objecte d'un procediment sobre el qual li ha estat donada la informació adequada, la que ell necessita per poder decidir amb capacitat. Queda constància que s'ha produït el consentiment informat mitjançant la signatura d'un document de consentiment informat, que comporta el deure previ del professional d'informar-ne correctament.

El document de voluntats anticipades és la forma de respectar els valors propis del pacient quan es trobi en una situació de vulnerabilitat en què no pugui decidir per ell mateix. Aquest document es pot presentar de diverses maneres: pot ser el recull d'una sèrie d'instruccions a tenir en compte (l'anomenat testament vital) o pot significar el nomenament d'un representant, o les dues coses a la vegada. Per ser vàlid, aquest document ha de garantir la identitat de l'atorgant, així com la seva capacitat, que en coneix el contingut i que aquest es correspon amb la seva voluntat. Per garantir aquests requisits de validesa, el document ha de ser atorgat davant d'un notari o amb la intervenció de tres testimonis.

Data d'actualització:  12.03.2015