• Imprimeix

Com es gestionen?

Una de les funcions del Servei Català de la Salut és la gestió dels serveis i les prestacions del sistema públic de salut a Catalunya.

El CatSalut dóna resposta a les necessitats de salut de la ciutadania de Catalunya a través de la compra de serveis a diverses entitats proveïdores, mitjançant l'establiment de convenis i contractes de gestió de serveis sanitaris.

Contractació dels serveis assistencials

La contractació dels serveis assistencials del CatSalut i de la resta d'entitats proveïdores s'inclou en un registre de convenis i contractes de prestació de serveis sanitaris en l'àmbit de l'assistència sanitària pública. Per al coneixement de tota la ciutadania, i amb la finalitat d'oferir transparència sobre el sistema públic de salut, el CatSalut publica la informació d'aquest registre.

En aquest registre s'inscriuen els convenis i contractes de prestació de serveis sanitaris que el CatSalut estableix amb els proveïdors, així com els contractes que realitzen les entitats proveïdores.

El registre conté el número de registre del contracte o conveni, la identificació de l'entitat contractant, de la persona física o jurídica contractada, l'objecte del contracte o conveni i els imports anuals. Aquest registre es va completant i actualitzant a mesura que es disposa de noves dades.

Avaluació dels serveis prestats

Anualment, el CatSalut valora l'assoliment dels objectius vinculats als contractes amb les entitats proveïdores. També disposa del Pla d'enquestes de satisfacció per mesurar el grau de satisfacció de les persones usuàries dels diferents serveis sanitaris.

Entitats proveïdores del CatSalut

El CatSalut treballa amb diversos proveïdors de serveis sanitaris, dels quals l'Institut Català de la Salut (ICS) és el proveïdor majoritari.

L'atenció primària de la salut és el primer nivell d'accés de la ciutadania a l'assistència sanitària. També ens hi referim com 'la porta d'entrada al sistema sanitari'. Quan parlem d'aquest tipus d'atenció fem al·lusió, principalment, a la que s'ofereix en els centres d'atenció primària (CAP) o els consultoris municipals en les localitats més petites. Són els professionals d'aquest nivell els qui deriven els usuaris a l'atenció especialitzada o a altres serveis assistencials.

Data d'actualització:  31.10.2015