25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Atenció Salut Mental

Atenció Salut Mental

A Catalunya, fins als anys 90, l’assistència psiquiàtrica depenia de les diputacions provincials i no estava integrada dins del Sistema Nacional de Salut; tenia més la consideració d’assistència de beneficència que no pas d’assistència sanitària. És amb l’aprovació de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) que es va integrar l’assistència psiquiàtrica en el sistema de cobertura del Servei Català de la Salut, al mateix temps que es creava una xarxa d’atenció específica als infants i adolescents amb problemes de salut mental pionera a tot l’Estat espanyol.

En aquests 25 anys s’han anat desplegant a Catalunya serveis d’atenció comunitària
–centres de salut mental, centres de dia o hospitals de dia–, s’ha avançat en la integració de la salut mental en el sistema sanitari general amb l’atenció primària de salut i, en els hospitals d’aguts, s’han posat en marxa experiències pioneres: en matèria de prevenció del suïcidi, d’atenció a les persones amb trastorns mentals greus, d’atenció a la psicosi incipient, com també s’ha innovat en els models de gestió de casos i els serveis de rehabilitació comunitària. Així mateix, han sorgit entitats associatives que han tingut un paper molt actiu en el canvi de paradigma del model d’atenció a la salut mental.

El repte del Departament de Salut, en el marc del nou Pla de salut de Catalunya 2016-2020, és prioritzar l’atenció a la salut mental i les addiccions en els propers anys i fer efectiu el desplegament d’un model d’atenció basat en la comunitat, en la línia dels objectius del Pla d’acció europeu per a la salut mental i de l’Acció conjunta de la Unió Europea. Aquest model té com a principis inspiradors:

  • Un abordatge de salut pública adreçat a la promoció i prevenció en totes les etapes de la vida, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.
  • Una atenció basada en els drets de les persones, que promogui el foment de l’autonomia, l’apoderament i que lluiti contra l’estigma i l’exclusió social.
  • Un enfocament dels serveis basat en la comunitat, de qualitat i orientat a la recuperació i la inclusió social, que prioritzi el desplegament de serveis comunitaris i alternatius a l’hospitalització convencional.
  • Garantir un sistema de salut que proveeixi una atenció integrada de la salut física i mental de les persones.
  • La millora de la integració amb els serveis no sanitaris i la col·laboració interdepartamental imprescindible en totes les facetes de l’atenció.

 

 

Cristina Molina

Cristina Molina

Directora del Pla director de salut mental i addiccions
Direcció General de Planificació en Salut
Departament de Salut


 

L’opinió del professional

Lluís Lalucat

Director de la Fundació Centre d’Higiene Mental Les Corts