25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Model per a la població infantil i juvenil i per a l’atenció integral a la cronicitat al Centre d’Higiene Mental Les Corts

Un model d’atenció per a la població infantil i juvenil

Les corrents internacionals més innovadores en salut mental destaquen per un enfocament orientat a la promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns. En aquesta línia, el Centre d’Higiene Mental Les Corts ha desenvolupat en els últims anys un model d’atenció a la salut mental adreçat a la població infantil i juvenil que destaca la promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns, amb participació de més de 4.000 joves en activitats d’alfabetització en salut mental. També prioritza la detecció precoç i la intervenció primerenca en els trastorns mentals més greus, adreçada a més de 270 nens i adolescents, amb la finalitat de reduir la incidència de noves patologies, disminuir la tendència a la cronicitat i millorar-ne el pronòstic. Aquest enfocament incorpora un treball especialment adreçat a les poblacions més vulnerables en el què han participat més de 50 nens tutelats per la DGAIA. L’estratègia organitzativa per promoure aquest model implica un treball orientat a la comunitat i a la resta d’actors de l’àmbit sanitari, educatiu, social, comunitari i una organització transversal i funcionalment integrada de tots els equipaments de salut mental que atenen a la població infantil i juvenil. Aquest nou model assistencial està beneficiant de forma destacada el conjunt d’aquestes poblacions, oferint una modalitat efectiva i eficient en el tractament dels trastorns mentals greus en les seves fases inicials.

Un model assistencial d’atenció integral a la cronicitat

La crisi econòmica i les transformacions socials experimentades en els darrers anys han produït  especial patiment en àmplies capes de la població i han generat noves poblacions vulnerables per a la salut mental. En aquest context és especialment important promoure un model integral d’atenció a la salut mental que partint de l’articulació de tots els recursos sanitaris especialitzats, ofereixi respostes a les necessitats socials de les persones amb trastorns mentals més greus. Aquesta resposta integral a les necessitats s’ha de fonamentar en la recuperació de les persones afectades i promoure la seva inclusió i participació social. Aquest model d’atenció al trastorn mental greu, adreçat a més de 1.300 persones, l’ha desenvolupat el Centre d’Higiene Mental Les Corts mitjançant un funcionament transversal i integrat de tots els seus dispositius de salut mental incorporant respostes assistencials que inclouen el foment de la participació comunitària, la resposta a les necessitats d’habitatge i la incorporació al món laboral. Aquest model integral i integrat beneficia a les poblacions amb problemes de salut mental de caràcter més crònic afavorint la seva recuperació i la seva permanència en els entorns comunitaris.