25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Culminació de la reforma psiquiàtrica al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt

Girona, el primer territori català en culminar la reforma psiquiàtrica

El trasllat de l'Hospital Santa Caterina de Girona al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt l'any 2004, significa la configuració definitiva d'un espai sanitari basat en un concepte integrador de la salut que inclou l'assistència psiquiàtrica, sociosanitària i social i l'atenció de les malalties físiques.  Amb el Parc Hospitalari, que recupera el nom de l’il·lustre psiquiatra i humanista Martí i Julià, la Regió Sanitària de Girona es converteix en capdavantera a Catalunya, integrant en un sol projecte la reconversió psiquiàtrica i la modernització sanitària.

La reforma psiquiàtrica s’inicia a finals de la dècada dels anys 80. L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) articula la transformació de l’atenció a la salut mental en general, i a la població amb Trastorns Mentals Greus en particular, desenvolupant un model d’atenció basat en:

  • El tancament definitiu de l’antic hospital psiquiàtric de Salt (primer manicomi públic de Catalunya.1886).
  • El desplegament dels recursos comunitaris, promovent l’accés a les intervencions en psicoteràpia i garantint la rehabilitació psicosocial en els trastorns més greus. Enfocament integrat de l’atenció que té en compte els tres nivells d’atenció: prevenció, atenció i rehabilitació, des d’una visió multidimensional de la persona: biològica, psicològica i social.
  • La gestió des del territori, fomentant el desenvolupament de cada sector comunitari (comarques) i el treball coordinat i integrat per facilitar la continuïtat assistencial real, tant entre els diferents serveis de l’Institut d’Assistència Sanitària com amb els diferents tipus d’organitzacions amb les quals es comparteixen processos d’intervenció als usuaris: l’escola, els serveis socials, l’atenció primària, les famílies, etc.
  • La participació en la Junta assistencial de salut mental —òrgan de gestió fonamental de la Xarxa—, dels responsables interns i externs a l’organització.
  • Foment de la formació.
  • Desplegament de les TIC.
IAS - Martí Julià - jardiners

IAS - Martí Julià - jardiners