25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Atenció Sociosanitària

Atenció Sociosanitària

L’increment de l’esperança de vida, la prevalença de malalties cròniques i la major supervivència a malalties greus com les malalties neoplàstiques que es tenien a Catalunya, van fer aflorar unes noves necessitats de la població catalana. L’adaptació del sistema de salut a aquest context va suposar una transformació i reordenació de serveis. És així com es va configurar un model d’atenció específica basat en la valoració global, integral, interdisciplinària, i amb una alta coordinació entre els diferents nivells assistencials. Aquest projecte va culminar amb la creació de l’actual xarxa sociosanitària integrada en el SISCAT. La xarxa ha implicat un desplegament de recursos específics d’atenció pal·liativa i geriàtrica a tots els nivells assistencials, i hi destaca un alt grau de satisfacció dels usuaris i dels professionals.

En el desplegament futur del Sistema Nacional de Salut, la xarxa sociosanitària ha de tenir un paper important, tenint en compte la incidència de les malalties cròniques en la població i les necessitats que s’hi generen al voltant. Fins ara, l’atenció sanitària ha donat resposta a les necessitats de persones grans amb malalties cròniques i/o dependència, ara ha d’avançar cap a l’atenció intermèdia, un recurs especialitzat que ofereixi una alternativa a l’hospitalització convencional. Aquest tipus d’atenció que és dóna de manera limitada en el temps per assolir una estabilitat clínica o millora funcional. La derivació a aquests recursos es pot produir després d’una alta hospitalària o en situacions de risc d’ingrés, i afavoreix el retorn al domicili per evitar o retardar la institucionalització. En l’àmbit de l’atenció comunitària, a banda de les alternatives a l’hospitalització, també tenen un paper important els recursos i equips d’atenció diürna i els PADES.

 

 

Pau Sànchez

Pau Sánchez

Direcció General de Planificació en Salut
Departament de Salut


 

L’opinió del professional

Joan Espaulella

Director del Servei de Geriatria del Consorci Hospitalari de Vic