25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Integració clínica entre el Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu

Els fets assistencials més rellevants de l’atenció sociosanitària, i que han suposat millores destacables per als pacients d’Osona,  fan referència  al model d’integració clínica entre el Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu, les institucions hospitalàries implicades al territori de l’atenció als pacients crònics complexos (PCC), amb malaltia crònica avançada (MACA) i geriàtrics, amb el desenvolupament d’alternatives assistencials a la hospitalització convencional en el marc d’un sistema integrat que ha portat a la reordenació de recursos de la xarxa d’atenció intermèdia (sociosanitària), i que ha merescut una àmplia atenció, com ara de la International Foundation for Integrated Care i altres.

En aquest sentit, volem destacar concretament:

■  2005. El disseny i inici d’alternatives a l’hospitalització d’aguts, a partir de la reordenació dels recursos de mitjana estada amb la definició del model d’atenció de postaguts i l’inici de l’atenció a pacients subaguts. El model de postaguts/subaguts d’Osona es va iniciar en el territori l’any 2006 i s’ha anat desenvolupant amb l’objectiu d’oferir una assistència de qualitat i eficient. Actualment, és utilitzat pel voltant de 1.500 pacients a l’any, i una tercera part dels ingressos a l’HUSC ja provenen directament de la comunitat i/o d’urgències (step-up).

■ 2006. El fet de potenciar l’atenció comunitària, amb la reorientació de l’activitat del PADES també a programes d’atenció a PCC/MACA/geriàtrics  en situació de crisi, amb una àmplia cobertura de 7 dies x 12 hores, per un equip multidisciplinari mixt de PADES i hospitalització domiciliària d’ambdues institucions que, anualment, dóna servei a més de 800 persones.

 

■ 2012. La reorientació de l’activitat de l’hospital de dia, amb programes terapèutics limitats en el temps que tenen com a objectiu la disminució o el retard de la pèrdua funcional i evitar urgències i ingressos inadequats a hospitals d’aguts i sociosanitaris. En aquest sentit, l’hospital de dia ofereix programes terapèutics diferenciats per problemes altament prevalents com ara el Programa d’equilibri i marxa per les caigudes, tractament integral de la demència, atenció a les crisis dels pacients amb alta complexitat i altres.

hospital-de-vic-1

Programa de caigudes. Estudi de marxa i equilibri.

hospital-de-vic-2

Programa de rehabilitació.

Especialment rellevant és el Programa de cures i ferides, amb un equip multidisciplinari i multinivell que atén més de 250 pacients anualment, amb un alt reconeixement pel seu treball d’innovació en ferides cròniques, com ara el desbridament per hidrocirurgia, amb un alt nivell de curació i escurçament del procés.   

■ 2014. La dinamització per a la posada en marxa de plans assistencials compartits sanitaris i socials amb la finalitat de disposar d’instruments per a una atenció compartida real i que cada persona amb necessitats d’atenció complexes disposi d’un sol pla assistencial individual i participat pel mateix pacient i/o el seu entorn.

■ 2014. La creació de l’Hospital Universitari de Vic conjuntament amb el Consorci Hospitalari de Vic i la UVic-UCC, per potenciar la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació. La recerca i innovació al voltant de la fragilitat i la integració assistencial és una de les línies preferents que es desenvolupa, amb una alta repercussió en la millora de l’assistència.

hospital-de-vic-3

Unitat de cures i ferides. Hidrocirurgia.