25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Creació de la Unitat de Subaguts del Parc Sanitari Pere i Virgili

El febrer del 2012, es va crear al Parc Sanitari Pere Virgili una Unitat de 16 llits per a l’atenció de malalts complexos amb patologia crònica reaguditzada o patologia aguda “banal” sobreafegida a necessitats complexes (comorbilitat, polifarmàcia, múltiples proveïdors, ús freqüent de recursos sanitaris i dependència). L’objectiu de la Unitat era disminuir l’hospitalització aguda i els reingressos, sense augmentar mortalitat ni costos. Els pacients eren i són derivats des de dos hospitals universitaris (97% dels ingressos) i de centres d’urgències d’atenció primària (3% dels ingressos), per professionals experts de la UFISS i atenció primària, respectivament. La Unitat compta amb un equip multidisciplinari que diàriament actualitza el pla terapèutic dels pacients, basat sobre la valoració geriàtrica integral, i amb exploracions bàsiques.