25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

El sistema sanitari públic a Catalunya

El sistema sanitari públic a Catalunya

El sistema sanitari català es va crear formalment l’any 1990 amb l’aprovació de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), amb la voluntat d’integrar en una sola xarxa d’utilització pública tots els recursos sanitaris amb diversitat de proveïdors i fórmules de gestió. La LOSC va recollir la xarxa hospitalària d’utilització pública (1986), la primera xarxa de cobertura pública que aglutinava centres de diversa titularitat i formalitzava la col·laboració continuada i estable dels hospitals que prestaven serveis sanitaris de cobertura pública. Posteriorment, es van anar constituint altres xarxes, com la sociosanitària i la de salut mental.

L’any 2000 es produeix un canvi qualitatiu pel que fa a la integració de la xarxa. Per tal de definir un marc estable d’entitats proveïdores de serveis assistencials, es va crear el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), que integra les xarxes assistencials en un sol sistema. El SISCAT ha ajudat a optimitzar les infraestructures existents, consolidar aliances estratègiques entre proveïdors i afavorir el contínuum i la integració assistencials. Amb la voluntat d’avançar en la concepció integral i integrada del sistema, es va reformar el SISCAT incloent-hi totes les xarxes pel tipus de serveis que presten (internament, comunitari, transport sanitari i altres serveis sanitaris).

El SISCAT està integrat per centres hospitalaris, equips de d’atenció primària, centres d’internament sociosanitaris, centres de salut mental amb internament, recursos de transport sanitari urgent i altres serveis sanitaris (rehabilitació, oxigenoteràpia, etc.). Una part de les entitats del sistema estan participades pel Departament de Salut o el CatSalut: empreses públiques (entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i societats mercantils), consorcis i fundacions.

Els reptes del sistema sanitari fan necessari continuar transformant el SISCAT per garantir la millor atenció a la població de Catalunya. El desenvolupament de xarxes assistencials és un d’aquests canvis. A través de les xarxes es millora l’equitat en l’accés, especialment a l’alta especialització, i es contribueix a facilitar una atenció integral i multidisciplinària i l’accés a nous medicaments i tractaments més innovadors. Per altra banda, s’ha de reforçar la integració entre els seus serveis, al mateix temps que es despleguen estratègies de coordinació amb altres serveis no sanitaris per tal de respondre a les necessitats de la població. Per fer-ho, cal dissenyar i desplegar models d’atenció transversal, que superin les barreres de les línies assistencials clàssiques. El paper dels professionals clínics en els processos de transformació i adaptació de resposta als reptes ha de ser actiu i la seva mirada ha de quedar reflectida en la gestió.

Data d'actualització:  14.12.2016

 

 

Josep M. Argimon

Josep M. Argimon

Subdirector
Servei Català de la Salut


 

L’opinió del professional

Helena Ris

Directora general de La Unió Catalana d’Hospitals


 

José Augusto García

Director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya