25 anys del CatSalut
  • Imprimeix

Millora de l’atenció a la RS de Lleida amb l’acord de col·laboració entre l’ICS i GSS

Gestió de Serveis Sanitaris i l’Institut Català de la Salut inicien un acord de col·laboració a Lleida

A finals de 2004, els representants del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) —institucions titulars, respectivament, de I'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i de I'Hospital de Santa Maria— formalitzen un acord de col·laboració amb l’objectiu de millorar la prestació de serveis d'assistència de salut als usuaris de la Regió Sanitària Lleida, en la línia marcada pel Pla de salut, i de fer-ho de la forma més eficaç possible, racionalitzant l'ús dels recursos existents. Posteriorment, a principis de 2012, ambdues entitats van acordar ampliar l’acord a l’àmbit de la Gerència Territorial de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran i designar el gerent de Gestió de Serveis Sanitaris com a coordinador d’aquest acord de col·laboració d’àmbit territorial entre GSS i l’ICS. Les parts van subscriure els convenis addicionals de la Plataforma de control de gestió i del Projecte de planificació i control de les guàrdies de presència física i localitzades de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l’Hospital de Santa Maria.

Més recentment, el 8 de juny de 2015, han subscrit un acord de contractació conjunta, de conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, per establir fórmules de contractació conjunta i, així, optimitzar la gestió dels procediments de selecció de contractistes unificant-ne la tramitació i compartint els costos, la qual cosa permet l’obtenció de millors condicions contractuals i un millor aprofitament dels recursos destinats a la prestació del servei sanitari públic.

SISCAT_ICS_Hospital_Arnau_de_Vilanova