• Imprimeix

De fora cap a Catalunya

Les persones desplaçades des d’altres comunitats autònomes per estades temporals podran rebre l’atenció sanitària, durant aquesta estada, en un centre de la xarxa sanitària pública de Catalunya presentant la targeta sanitària individual de la seva comunitat autònoma.

La persona desplaçada ha de constar d’alta en el Sistema Nacional de Salut.

Per a qualsevol procés amb hospitalització o procediment ambulatori NO URGENT caldrà sol·licitar prèviament la derivació des de l’hospital de referència amb la seva inclusió en el sistema d’informació del fons de cohesió i la posterior autorització del Servei de Salut/Conselleria de la seva comunitat autònoma i de la Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut.

Si una persona de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa es desplaça temporalment a Catalunya podrà rebre assistència sanitària, mentre duri aquesta estada, amb la presentació de la targeta sanitària europea (TSE), o del certificat provisional substitutori (CPS), i un document d’identitat (DNI, passaport, etc.).

La TSE dóna dret, per aquells problemes de salut sobrevinguts, a la mateixa assistència sanitària pública que tenen els residents a Catalunya, sempre que la seva avaluació clínica determini la necessitat de tractament abans de la data prevista de tornada al país de residència. Té caducitat (cada país té una vigència diferent) i cal sol·licitar-la abans de sortir del país.

La TSE i el CPS no són vàlids si el motiu del desplaçament és per rebre un tractament mèdic específic.

Les persones estrangeres de la Unió Europea que resideixen habitualment a Catalunya han d'acreditar el seu dret a les prestacions sanitàries amb els models oficials expedits al seu país d'origen. Aquests documents s'han de lliurar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, que validarà i informarà com obtenir l'assistència sanitària.

Si una persona desplaçada de la Unió Europea resident a Catalunya té una urgència de salut i no disposa de la documentació requerida, rebrà l'atenció sanitària que calgui, però se li exigirà el pagament dels serveis prestats. Si fos necessari l'ingrés, la persona malalta o els familiars responsables hauran de signar un compromís de pagament, i l'import s'haurà d'abonar en el moment de l'alta.

En el cas de no portar cap documentació, cal contactar amb les oficines d’enllaç de treballadors desplaçats.

Les persones estrangeres de la Unió Europea que es desplacen a Catalunya per rebre un tractament determinat programat dins l'assistència sanitària pública han d'haver obtingut prèviament el model S2 (antic E112) (Certificació sobre el manteniment de les prestacions en curs de l'assegurança de malaltia-maternitat), expedit per l'organisme competent del país d'origen.

Abans del desplaçament han de fer la reserva, des del país d'origen, al centre hospitalari català que correspongui.

Les persones de fora de la Unió Europea que són a Catalunya en estades de menys de tres mesos s'han d'informar al seu país d'origen sobre la documentació necessària per accedir a l'assistència sanitària pública, perquè si no la presenten s'hauran de fer càrrec de les despeses de l'atenció sanitària que rebin.

Data d'actualització:  30.01.2018