• Imprimeix

Obtenció de la TSI

La TSI es demana al centre d'atenció primària (CAP).

Haureu d'emplenar el formulari de sol·licitud i podeu autoritzar el CatSalut perquè consulti en línia en altres administracions la vostra informació, o bé portar els documents següents:

  • Document identificador (DNI, NIE, passaport).
  • Certificat d'empadronament amb la data d'emissió inferior a tres mesos. Hi ha ajuntaments que disposen de la consulta en línia, però si el vostre ajuntament no ofereix aquest servei heu de portar l'original certificat.
  • Fotocòpia del document d'afiliació a la Seguretat Social (INSS), MUFACEMUGEJU o ISFAS, en cas que en sigueu titular.

Si la sol·licitud es realitza en nom d'una altra persona, caldrà aportar la documentació escaient de la representació legal, ja sigui certificat de naixement (o fotocòpia del llibre de família) o el document que n'acrediti l'esmentada representació.

El CatSalut us enviarà gratuïtament la TSI per correu postal al vostre domicili.

 

Per tal que les persones nascudes a Catalunya tinguin accés a l’assistència sanitària pública caldrà també la realització dels mateixos tràmits: inscripció a l’INSS com a beneficiari d’un assegurat i sol·licitud de la TSI. La inscripció a l’INSS es pot realitzar per internet

Si el naixement s’ha produït en un centre del sistema sanitari integral d’utilització pública, serà el mateix centre qui realitzi el tràmit de comunicació de les dades al CatSalut, però per a l’obtenció de la TSI cal completar els tràmits citats anteriorment.

Pel que fa a la inscripció dels nadons al Registre Civil, es pot realitzar directament des de tots els hospitals de la xarxa sanitària pública. S’exclouen d’aquest procediment els casos en què el pare o la mare estan casats amb una persona diferent de l’altre progenitor, i quan tots dos progenitors són de nacionalitat estrangera i aquesta no és la mateixa.

 

Es consideren desplaçats els usuaris que es troben fora del seu lloc habitual de residència i necessiten assistència sanitària.

Si heu de fer un desplaçament, cal que us informeu de com podeu continuar tenint garantida l’assistència sanitària.

Hi ha diversos tipus de desplaçaments, segons d’on es ve i cap on es va. Per saber què cal fer en cada cas concret de desplaçament per tal de tenir assistència sanitària garantida, consulteu l’apartat Desplaçaments.

Informació relacionada

Al centre d'atenció primària podreu demanar una reedició de la TSI.

Quan se'n fa una reedició, la TSI anterior deixa de tenir validessa, és un document únic i personal.

Demane-ne una reedició si l'heu perdut, s'ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona.

Aquesta reedició té un cost de 10€.

És important que les dades que figuren a la vostra TSI siguin correctes. Per això, si quan rebeu la vostra TSI per primera vegada observeu alguna errada en les vostres dades personals és important que ho comuniqueu. Ho podeu fer al vostre CAP o trucant al 061 CatSalut Respon. En cas que aquestes dades afectin al CIP, és a dir, cognoms, sexe i/o data de naixement, el CatSalut us enviarà una nova TSI gratuïtament.

Si heu canviat d’adreça, potser també hi haurà un canvi d’assignació de centre d’atenció primària (CAP), i per tant, de metge o metgessa de capçalera i de pediatre Per aquest motiu, és important que n’informeu al vostre CAP o trucant al 061 CatSalut Respon. Un canvi de domicili no comporta l’edició d’una nova TSI.

Si encara no teniu la targeta sanitària podeu trucar al telèfon 061 CatSalut Respon, on us donaran més informació.

Data d'actualització:  05.03.2018