• Imprimeix

La targeta sanitària individual: Preguntes més freqüents

  • La TSI acredita el dret a l'atenció sanitària pública i identifica el nivell de cobertura assignat al ciutadà.
  • És imprescindible per accedir a les prestacions dels serveis sanitaris públics.
  • Facilita la identificació de manera ràpida i correcta a través del codi d'identificació personal (CIP).
  • En ser individual, dona independència a tots el membres de la família quan utilitzin els serveis sanitaris.
  • És imprescindible per accedir a la prestació farmacèutica finançada pel CatSalut.
  • No serveix per a empreses privades d'assistència sanitària.
  • La TSI no serveix per a empreses privades d'assistència sanitària.
  • Només és imprescindible per rebre assistència a hospitals i centres del sistema sanitari públic, i per accedir al finançament de les receptes del CatSalut a les farmàcies.

A urgències s'hi pot anar fins i tot sense documentació, però posteriorment, caldrà presentar la targeta sanitària individual per evitar la facturació del sevei a càrrec de l'usuari.

La TSI és el document acreditatiu per rebre assistència sanitària a tot el Sistema Nacional de Salut. Quan es viatja als països de la Unió Europa i de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein, Noruega) i Suïssa, cal portar la targeta sanitària europea, que la lliura l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

L'heu de sol·licitar al centre d'atenció primària (CAP) que us correspongui per domicili i adjuntar el formulari de sol·licitud corresponent juntament amb la documentació requerida.

Podeu demanar una reedició de la TSI al vostre CAP de referència, a través dels serveis interactius del web o per telèfon al 061 CatSalut Respon. Cal que conserveu la que teniu fins a rebre'n una de nova al domicili.

Si heu perdut o us han robat la TSI, podeu demanar una reemissió de la TSI al vostre CAP de referència, a través dels serveis interactius del web o per telèfon al 061 CatSalut Respon.

Per realitzar qualsevol modificació de les dades personals (nom, data de naixement, canvi de domicili, etc.) heu d'adreçar-vos al vostre CAP o trucar al telèfon 061 CatSalut Respon, on us indicaran els tràmits que heu de realitzar.

La targeta sanitària individual no té data de caducitat i, per tant, el CatSalut no fa enviaments periòdics de targetes per aquest motiu. Els únics casos en què la targeta sanitària individual té caducitat són els que corresponen a la cobertura Accés CatSalut segon nivell, en les quals, cal una renovació anual que es fa a petició del beneficiari. També, quan la TSI s’emet només per a un determinat període (ja sigui per a membres d'algun col·lectiu amb convenis específics amb el CatSalut o per a persones que per raó de la seva feina només restaran un temps concret a Catalunya).

Sí, el document amb el número d'afiliació a la Seguretat Social és necessari per poder dur a terme determinats tràmits (jubilació, atur, obtenció de la targeta sanitària europea, etc.) i, en determinades circumstàncies, per rebre assistència sanitària a l'estranger.

Tothom ha de tenir la TSI, tingui l'edat que tingui. En el cas dels desplaçaments dels menors, és important facilitar la TSI a l’infant o a la persona adulta que se'n faci responsable.

No, per recollir un medicament receptat per a una altra persona és imprescindible portar la TSI de la persona a nom de qui va la recepta, on consta el seu codi d'identificació personal (CIP).

No, podeu delegar les gestions relacionades amb la vostra TSI en algú que us representi amb un document d'autorització escrita que ho acrediti. No obstant això, tingueu en compte que la sol·licitud de primera targeta sanitària ha d'anar signada per la persona que la sol·licita.

Data d'actualització:  19.09.2018