• Imprimeix

Cobertura conveni especial Reial decret 576/2013

Per a les persones que no tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, i que no tenen accés a cap sistema de protecció sanitària pública, ja sigui per aplicació de la normativa nacional, de reglaments comunitaris o convenis bilaterals.

S’hi accedeix a través de la sol·licitud de la persona interessada i mitjançant la formalització d’un conveni especial.

A les persones no afiliades a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, amb residència efectiva a l’Estat espanyol durant un període continuat mínim d’un any immediatament anterior a la data de sol·licitud del conveni especial, empadronats a Catalunya i sense accés a cap sistema de protecció sanitària pública.

La cobertura del conveni especial previst al Reial decret 576/2013 assegura les prestacions següents:

  • Les prestacions dels programes d’interès sanitari per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l'atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut, incloses les vacunacions; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa d'atenció de l’embaràs i els cribratges relacionats; la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament de Salut.
  • L'atenció primària.
  • L'atenció especialitzada.
  • L’atenció urgent. 
  • L'atenció psiquiàtrica i en salut mental.
  • L'atenció sociosanitària.
  • El transport sanitari urgent.
  • La rehabilitació.
Data d'actualització:  27.04.2018