• Imprimeix

Cobertura sanitària general excepte farmàcia

Aquest és el nivell de cobertura sanitària general de la població activa afiliada a altres mutualitats públiques que no són l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

  • Afiliats (actius i pensionistes) a les entitats següents: Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) o Mutualitat General Judicial (MUGEJU) o Institut Social de les Forces Armades (ISFAS), i que escullen rebre l'atenció sanitària en els centres sanitaris de la xarxa sanitària pública.

Si us assignem la cobertura sanitària general excepte farmàcia, teniu assegurades:

  • Les prestacions dels programes sanitaris d'interès per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l´atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut incloses les vacunacions; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa d'atenció de l’embaràs i els cribratges relacionats;  la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament.
  • L'atenció primària.
  • L'atenció especialitzada.
  • L'atenció psiquiàtrica i en salut mental.
  • L'atenció sociosanitària.
  • L'atenció farmacèutica: només en cas d'ingrés en un centre sanitari de la xarxa sanitària pública 100% de finançament.
  • El transport sanitari ordinari i d'urgències.
  • Les prestacions complementàries (nutrició enteral a domicili, tractaments dietoterapèutics complexos, teràpies respiratòries a domicili i prestacions ortoprotètiques).
  • La rehabilitació.
Data d'actualització:  27.04.2018