• Imprimeix

Cobertura sanitària general

Aquest és el nivell de cobertura sanitària més comú entre la població activa o treballadora i pensionista.

  • Afiliats en actiu a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i els seus beneficiaris, menors residents a Catalunya que no tinguin assignat cap altre nivell de cobertura i a aquelles persones que, en casos excepcionals (accions humanitàries, desplaçats de guerra, refugiats, etc.) o per resolució de la direcció del CatSalut, se'ls assigni aquest nivell de cobertura.
  • Pensionistes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i els seus beneficiaris. Actualment, la vostra TSI especifica "Cobertura sanitària general farmàcia gratuïta". Aquesta TSI continua sent vàlida tot i que la vostra aportació econòmica sobre el preu de venda al públic del medicaments hagi canviat.

La cobertura sanitària general assegura les prestacions següents:

Les prestacions dels programes sanitaris d'interès per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l´atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut incloses les vacunacions; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa d'atenció de l’embaràs i els cribratges relacionats;  la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament.

L'atenció primària.

L'atenció especialitzada.

L'atenció psiquiàtrica i en salut mental.

L'atenció sociosanitària.

L'atenció farmacèutica:

El transport sanitari ordinari i d'urgències.

Les prestacions complementàries (nutrició enteral a domicili, tractaments dietoterapèutics complexos, teràpies respiratòries a domicili i prestacions ortoprotètiques).

La rehabilitació.

Data d'actualització:  04.08.2017