• Imprimeix

Qui té accés al sistema sanitari públic?

El Reial decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut estableix la condició d’assegurat del Sistema Nacional de la Salut per tal de rebre l’assistència sanitària pública. L’organisme que reconeix i acredita aquesta condició d’assegurat és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). El Reial Decret 1192/2012 regula la condició d'assegurat i de beneficiari.

A Catalunya, el CatSalut és l’ens públic responsable de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública per a tots els ciutadans de Catalunya i us assigna un nivell de cobertura específic d’acord amb les vostres circumstàncies personals. Aquest nivell de cobertura determina el nivell de prestacions assignades a cada persona.

El CatSalut també lliurarà la targeta sanitària individual (TSI), que és el document que us identifica i us permet l'accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic que teniu assignats.

Per a les persones que no tenen la condició d'assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut, el CatSalut els hi facilita l'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a través de determinats procediments.

Accés per a les persones que es troben en situacions especials (segons Reial decret 1192/2012)

Persones estrangeres menors de 18 anys i estrangeres embarassades no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya, sol·licitants de protecció internacional i víctimes de tràfic d’essers humans.

Formalització del conveni especial de prestació de l’assistència sanitària

Persones que accediran a l’assistència sanitària pública a través de la formalització del conveni especial i el pagament d’una contraprestació econòmica a les prestacions.