• Imprimeix

Qui té accés al sistema sanitari públic?

El dia 15 de juny de 2017 el Parlament de Catalunya ha aprovat la llei d’accés universal a l’assistència sanitària que garanteix que qualsevol persona que visqui a Catalunya, amb independència de la seva situació administrativa, tindrà accés immediat a totes les prestacions de la sanitat pública a càrrec del Servei Català de la Salut (CatSalut). Per tant, preveu que ja no calgui cap requeriment d’arrelament temporal previ i, així, s’elimina la carència de tres mesos de residència que fins ara s’havia d’acreditar per accedir a la totalitat de la cartera bàsica de serveis, que inclou, entre d’altres, l’atenció primària i l’especialitzada.

La llei contempla que l’empadronament és el requeriment administratiu per accedir a aquests serveis, però també preveu que es considerin altres criteris d’arrelament al nostre país que es fixaran en el reglament que desplegarà la norma.

El Reial decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut estableix la condició d’assegurat i beneficiari del Sistema Nacional de la Salut per tal de rebre l’assistència sanitària pública. L’organisme que reconeix i acredita aquesta condició d’assegurat és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). El Reial Decret 1192/2012 regula la condició d'assegurat i de beneficiari.

A Catalunya, el CatSalut és l’ens públic responsable de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública per a tots els ciutadans de Catalunya i us assigna un nivell de cobertura específic d’acord amb les vostres circumstàncies personals. Aquest nivell de cobertura determina el nivell de prestacions assignades a cada persona.

El CatSalut també lliurarà la targeta sanitària individual (TSI), que és el document que us identifica i us permet l'accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic que teniu assignats.

Per a les persones que no tenen la condició d'assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut, el CatSalut els hi facilita l'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a través de determinats procediments.

Accés per a les persones que es troben en situacions especials (segons Reial decret 1192/2012)

Persones estrangeres menors de 18 anys i estrangeres embarassades no registrats ni autoritzats com a residents a Espanya, sol·licitants de protecció internacional i víctimes de tràfic d’essers humans.

Formalització del conveni especial de prestació de l’assistència sanitària

Persones que accediran a l’assistència sanitària pública a través de la formalització del conveni especial i el pagament d’una contraprestació econòmica a les prestacions.