• Imprimeix

Formalització del conveni especial de prestació de l’assistència sanitària

Persones que accediran a l’assistència sanitària pública a través de la formalització del conveni especial i el pagament d’una contraprestació econòmica a les prestacions.

El Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, estableix que les persones que no tinguin la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i que no tinguin accés a cap sistema de protecció sanitària pública, ja sigui per aplicació de normativa nacional, de reglaments comunitaris o convenis bilaterals, podran sol·licitar i accedir a la prestació de l’assistència sanitària mitjançant la formalització d’un conveni especial.


Aquest conveni comporta el pagament per part de la persona que signa el conveni de la contraprestació econòmica següent:

 • De 60 euros, si la persona té menys de 65 anys.
 • De 157 euros si la persona té 65 o més anys.

El procediment s’iniciarà a petició de la persona interessada, mitjançant la corresponent sol·licitud que caldrà presentar a les unitats d’atenció al ciutadà de les regions sanitàries demanant amb antelació cita prèvia, sempre que s’acreditin els requisits següents:

Acreditar la residència efectiva a l’Estat espanyol durant un període continuat mínim d’un any immediatament anterior a la data de sol·licitud del conveni especial.

Estar empadronats en qualsevol municipi de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud del conveni especial.

No tenir accés a cap sistema de protecció sanitària pública.

En un termini màxim de 30 dies des de la recepció de la sol·licitud, el gerent de la regió sanitària notificarà a la persona interessada l’aprovació o denegació de la corresponent resolució, per tal de procedir, si escau, a la signatura del conveni, després del pagament de la primera quota corresponent al mes en curs en la data de signatura del conveni.

El reconeixement de l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública serà efectiu
des de la data de la signatura del conveni. Aquest reconeixement permet accedir a les prestacions següents:

 • Les prestacions dels programes d’interès sanitari per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l´atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut, incloses les vacunacions; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa d’atenció de l’embaràs i els cribratges relacionats; la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament de Salut. 
 • L'atenció primària.
 • L'atenció especialitzada.
 • L’atenció urgent.
 • L'atenció psiquiàtrica i en salut mental.
 • L'atenció sociosanitària.
 • El transport sanitari urgent.
 • La rehabilitació.
 • Els trasplantaments.

El CatSalut lliurarà al domicili el document que permetrà l’accés a l’assistència sanitària, on constarà el nivell de cobertura assignat: COB. CONVENI ESPECIAL RD 576/2013.

Aquest document d’accés és vàlid per a tot el territori de l’Estat espanyol.

Data d'actualització:  18.01.2017