• Imprimeix

Persones estrangeres empadronades a Catalunya i no acreditades com a situació especial segons el Reial Decret 1192/2012

L’entrada en vigor de la Instrucció 08/2015 el dia 23 de juliol de 2015 modifica les condicions d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut per als ciutadans estrangeres empadronats a Catalunya i no acreditats com a situació especial segons el Reial Decret 1192/2012.

Les persones estrangeres que la sol·licitin caldrà que presentin la corresponent sol·licitud al CAP que correspongui per domicili i que acreditin el compliment dels requisits següents:

 1. Tenir una suma d'ingressos de la unitat familiar inferiors a la quantia corresponent a la renda bàsica per a la inclusió i protecció social d’acord amb la normativa reguladora.
 2. No tenir la condició de persones d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut.
 3. Documentació acreditativa de la seva identitat: passaport o altres.
 4. Estar empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya, sense necessitat d’acreditar un període anterior a la presentació de la sol·licitud.
 5. No tenir accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut.
 6. Signatura del document establert que autoritza el CatSalut a verificar les dades declarades i comprovar-ne la seva veracitat.

El reconeixement de l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut serà efectiu des de la data d'alta al registre central de persones assegurades (RCA) del CatSalut. Aquest reconeixement permet accedir a les prestacions següents.

Des de l'empadronament a Catalunya, i sempre que s'acreditin els requisits exigits.

Les prestacions que inclou són:

 • Les prestacions dels programes d’interès sanitari per a la salut pública que estableix el Departament de Salut com són l'atenció a les drogodependències; la prevenció i l´atenció a la sida/infecció per VIH; la prevenció i el control de les infeccions de transmissió sexual; el programa infància amb salut, incloses les vacunacions; la prevenció i el control de les malalties transmissibles, com la tuberculosi, l'hepatitis, la meningitis, etc.; el programa d’atenció de l’embaràs i els cribratges relacionats; la prestació farmacèutica adequada als programes, i també altres programes que determini el Departament de Salut
 • L'atenció primària.
 • L'atenció especialitzada.
 • L'atenció psiquiàtrica i en salut mental.
 • L'atenció sociosanitària.
 • L'atenció farmacèutica:
  • Abonament d'un percentatge del preu dels medicaments prescrits a l'atenció primària, segons el nivell de renda.
  • Finançament del 100% dels medicaments en el cas d'ingrés en un centre sanitari de la xarxa sanitària pública.
 • El transport sanitari ordinari i d'urgències.
 • Les prestacions complementàries (nutrició enteral a domicili, tractaments dietoterapèutics complexos, teràpies respiratòries a domicili i prestacions ortoprotètiques).
 • La rehabilitació.

Document d’accés a l’assistència sanitària

El CatSalut lliurarà al domicili un document d'accés a l'assistència sanitària segons el nivell d'accés assignat.

Hi constarà “Accés CatSalut segon nivell” i al revers l’expressió “Aquesta targeta només us permet l’accés als serveis sanitaris públics de la Comunitat Autònoma de Catalunya”.

Data d'actualització:  03.08.2017