Les regions sanitàries són demarcacions territorials basades en el principi de descentralització del sistema sanitari públic, que té com a objectiu l'apropament i l'accessibilitat dels serveis a tota la població.

Aquestes regions estan delimitades atenent factors geogràfics, socioeconòmics, demogràfics, laborals, epidemiològics, culturals, climàtics, de vies de comunicació homogènies, així com d'instal·lacions sanitàries existents, tot tenint en compte l'ordenació territorial de Catalunya.

Compten amb una dotació adequada de recursos sanitaris d'atenció primària i d'atenció especialitzada per atendre les necessitats de la població. Cada regió s'ordena, al seu torn, en sectors sanitaris.

Els sectors sanitaris

Els sectors sanitaris són l'àmbit on es desenvolupen i coordinen les activitats de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, salut pública i assistència sociosanitària en el nivell d'atenció primària i de les especialitats mèdiques. Els sectors sanitaris estan constituïts per l'agrupació d'àrees bàsiques de salut.

L'àrea bàsica de Salut

L'àrea bàsica de salut (ABS) és la unitat territorial elemental a través de la qual s'organitzen els serveis d'atenció primària de salut. Són unes unitats territorials formades per barris o districtes a les àrees urbanes, o per un o més municipis en l'àmbit rural.

Objectius

Segons l’article 23 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, en el marc de les finalitats atribuïdes al Servei Català de la Salut, les Regions Sanitàries han de tenir especial cura d'assolir:

  • Una organització sanitària eficient i propera a l'usuari.
  • La participació efectiva de la comunitat en les actuacions i els programes sanitaris.
  • Una organització integrada dels serveis de promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia i atenció primària en l'àmbit comunitari.
  • La potenciació del treball en equip en el marc de l'atenció primària de salut.
  • La continuïtat adequada entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada i hospitalària.
  • La correlació adequada entre els serveis sanitaris, sociosanitaris i socials.
  • La coordinació òptima de les actuacions de la Regió Sanitària amb les funcions de control sanitari pròpies dels Ajuntaments.
  • L'apropament i l'accessibilitat dels serveis a tota la població.

Estructura genèrica

Les regions sanitàries resultants d'aquesta divisió territorial despleguen la seva activitat en els àmbits de la planificació, de la compra de serveis, dels sistemes de gestió i de l'atenció al client.

Data d'actualització:  06.06.2016