• Imprimeix

Convenis amb entitats 2014

 • Acord subscrit en data 8 de maig de 2013, entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, Quinta de Salut l’Aliança, Mutualitat de Previsió Social a Quota Fixa i Variable, Clínica Terres de Ponent, SL i Clínica Terres de l’Ebre, SL pdf icon [349 KB ]
  Amb l’objecte de resoldre de mutu acord el conveni transaccional signat en data 7 de maig de 2003, i les posteriors modificacions i actualitzacions, amb Quinta de Salut L’Aliança, MPS i CARSA.L’administració de la Generalitat, a través del CatSalut, declara conèixer i acceptar la totalitat de la transmissió del deute pendent de liquidació del grup l’Aliança (quantificat en 1.154.248,89 euros) a les entitats Tortosa Salut SLU i Gestió Sanitària Assistencial de Tortosa SAM, en el marc del contracte de traspàs del negoci assistencial explotat per Clínica Terres de l’Ebre SL. El reconeixement del caràcter alliberador per a l’Aliança de la cessió de deute es condicionen a la generació de plens efectes de la formalització d’un nou conveni transaccional del retorn pendent amb Tortosa Salut SLU i Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM. El Govern va autoritzar aquesta extinció de conformitat amb el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 • Conveni transaccional subscrit en data 8 de maig de 2013, entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, Tortosa Salut, SLU i Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM pdf icon [263,81 KB ]
  Amb l’objecte de retornar el deute del conveni transaccional amb el Grup l’Aliança en el marc del sistema públic de salut de Catalunya.Es quantifica el deute total pendent de liquidació (1.154.248,89 euros), que la nova entitat deutora assumeix en concepte de contraprestació per l’adquisició del negoci explotat per Clínica Terres de l’Ebre SL, entitat del grup l’Aliança, segons contracte amb aquest objecte de 21 de gener de 2013 (amb informes favorables de la Direcció General de Política Financer, Assegurances i Tresor). S’estima que aquesta solució protegeix adequadament la posició del CatSalut i el tresor de la Generalitat, en el ben entès que Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa SAM respon solidàriament amb Tortosa Salut SLU del deute objecte de cessió. Es pacta la nova fórmula per al retorn del deute (via deducció dels imports de les factures mensuals en concepte dels encàrrecs del CatSalut d’activitat prestada als dispositius assistencials de Clínica Terres de l’Ebre SL.
 • Conveni subscrit en data 23 de maig de 2013, entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Palau d’Anglesola pdf icon [351,02 KB ]
  Amb l’objecte de regular la col·laboració entre els signants per procedir a l’adequació de les infraestructures i els serveis de salut del municipi de Palau d'Anglesola.L’Ajuntament es compromet a realitzar les inversions per a la reforma i ampliació del dispensari mèdic ubicat en aquest municipi amb subjecció al projecte executiu supervisat pel CatSalut. La Diputació de Lleida es compromet a reintegrar-lo fins a un import màxim de 372.908,31 euros. S’acorda que el centre es posi a disposició del CatSalut per tal de destinar-lo al compliment de les seves funcions en el marc sistema públic de salut.
 • Conveni subscrit en data 14 d’octubre de 2013, entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i el Consorci Sanitari del Maresme (CSM) pdf icon [286,69 KB ]
  Amb l’objecte d’establir les bases de referència per al finançament dels préstecs a llarg termini d’aquesta entitat formalitzats els anys 2003 i 2005.El conveni estableix un marc de relació institucional (no concretat en obligacions exigibles jurídicament). Les parts comparteixen l’objectiu de generar un escenari de futur en què el CSM estigui en condicions d’assolir una situació d’equilibri pressupostari i financer. A aquests efectes, el Departament de Salut, a través del CatSalut, es compromet a articular les mesures adients per preveure les aportacions de capital suficients destinades al retorn del capital, assumint el CSM al seu càrrec les despeses financeres així com d’altres compromisos a nivell de gestió.
 • Conveni subscrit en data 30 d’octubre de 2013, entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament d’Alcover pdf icon [335,36 KB ]
  Amb l’objecte de finançar les inversions en la redacció del projecte i altre estudis tècnics necessaris per l’ampliació del centre de salut del municipi d’Alcover.L’Ajuntament d’Alcover va impulsar la contractació de la redacció d’aquest projecte, dut a terme sota les directrius de disseny i amb el vist-i-plau dels òrgans tècnics del CatSalut amb l’objectiu de promoure la construcció d’un nou CAP. El present conveni regula l’atorgament d’una subvenció (transferència de capital) a l’Ajuntament per un import de 128.653,40 euros amb l’objecte de finançar aquesta actuació.
 • Conveni subscrit en data 31 d’octubre de 2013, entre el Servei Català de la Salut i la Fundació Institut Català de Farmacologia pdf icon [346,33 KB ]
  Amb l’objecte de regular la col·laboració per a la posada en funcionament i desenvolupament del Pla de seguretat clínica de medicaments en recepta electrònica.El Pla té com a finalitat la implementació de línies de seguiment de seguretat dels medicaments i d’estimació de l’impacte sobre els usuaris. Correspon a l’ICF la seva aplicació amb subjecció a les directrius estratègiques del CatSalut, a través de la seva gerència de Farmàcia i Medicament, i les pròpies disposicions del conveni, que n’estableix els continguts (seguiment i informe de novetats, plataforma electrònica, etc.). El conveni no preveu contraprestacions econòmiques, al marge dels recursos propis disponibles per a les parts.
 • Conveni subscrit en data 5 de novembre de 2013, entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i el Consell d’Administració de l’Institut Català d’Oncologia pdf icon [246,06 KB ]
  Amb l’objecte de finançar les inversions realitzades els anys 2012 i 2013 en l’Hospital Duran i Reynas.L’ICO assumeix la realització d’inversions per una quantitat de 398.981,23 euros amb subjecció al projecte funcional aprovat pel CatSalut per a l’hospital, mentre el CatSalut es compromet al reintegrament d’aquest import amb càrrec al seu capítol 6 de despeses (en tant el centre és titularitat de la Generalitat i està adscrit al CatSalut), un cop acreditada la seva realització.
 • Conveni subscrit en data 18 de novembre de 2013, entre el Servei Català de la Salut i l’empresa AstraZeneca Farmacèutica Spain, SA pdf icon [689,13 KB ]
  Amb l’objecte d’establir les bases de col·laboració per elaborar una guia adreçada a definir les recomanacions normalitzades per a l’aplicació d’esquemes d’accés basat en resultats del SISCAT, pel que fa a l’àmbit farmacèutic.El CatSalut participa en aquest marc de col·laboració sense l’assumpció d’obligacions econòmiques de qualsevol tipus, reservant-se el lideratge del projecte mentre el conveni defineix els objectius específics de la guia (homogeneïtzar conceptes quant als models EAR, etc.), el pla de treball del projecte (en annex), l’aplicació pràctica i la constitució d’un comitè operatiu, entre d’altres aspectes. Es reconeix la propietat de la guia al CatSalut atesa la seva naturalesa institucional pública, mentre AstraZeneca es compromet al seu finançament, reconeixent-se-li la col·laboració prestada.
Data d'actualització:  31.01.2014