• Imprimeix

Registre de convenis i contractes

Què és?

El registre inclou tots els convenis i contractes de prestació de serveis sanitaris que el CatSalut estableix amb els proveïdors, així com els contractes que realitzen les entitats proveïdores.

El registre conté el número de registre del contracte o conveni, la identificació de l'entitat contractant, de la persona física o jurídica contractada, l'objecte del contracte o conveni i els imports anuals.

Aquest registre es va completant i actualitzant a mesura que es disposa de noves dades.

Procediment d’inscripció

Al registre, s'hi han d'inscriure els contractes o convenis que subscriguin:

  • El Servei Català de la Salut.
  • L'Institut Català de la Salut.
  • Les empreses públiques adscrites al Departament de Salut o al Servei Català de la Salut.
  • Els consorcis sanitaris en els seus òrgans de govern dels quals la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut o el Servei Català de la Salut, tingui una participació majoritària.
  • Els centres de la xarxa hospitalària d'utilització pública (XHUP).
  • Els centres, serveis i establiments sanitaris o sociosanitaris amb els quals s'estableixin convenis o contractes per a la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris l'import dels quals sigui superior al 50% dels seus ingressos totals.

La comunicació de les dades que han de ser incorporades al registre es pot realitzar:

  • Per escrit i per correu electrònic. Ha d'estar signada per la persona representant de l'entitat i també s'ha de trametre per correu electrònic a l'adreça electrònica registrecontracte@catsalut.cat
  • Per correu electrònic. S'ha de trametre a la mateixa adreça amb la signatura electrònica de la persona representant reconeguda per una entitat de certificació.

    Les entitats que signin convenis i contractes de prestació de serveis sanitaris en què sigui part el Servei Català de la Salut no cal que comuniquin la informació perquè ja s’inscriu d'ofici en el registre.

Com s’hi accedeix?

El Servei Català de la Salut publica la informació d’aquest registre per a coneixement de tota la ciutadania, amb la finalitat d’oferir transparència sobre el sistema públic de salut.

Data d'actualització:  28.03.2017