• Imprimeix

Informació econòmica

En aquest apartat s'analitzen diversos temes relacionats amb l'àmbit econòmic del Servei Català de la Salut. En aquest sentit, analitzem el sector de la salut no només com un dels àmbits fonamentals del pressupost de despeses de la Generalitat de Catalunya, sinó també aportant dades sobre les seves relacions econòmiques amb els diferents agents del sistema sanitari: entitats proveïdores de serveis sanitaris, despesa farmacèutica o despesa en infraestructures sanitàries.


Pressupost

Recull els recursos de salut que es gestionen sota la responsabilitat del Departament de Salut, bé sigui directament, o bé a través de les entitats que té adscrites.

Central de Balanços

La Central de Balanços és un instrument tècnic que permet conèixer l'evolució en el temps de la informació econòmica i financera dels hospitals i centres de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya.

Despesa sanitària a Catalunya

Es mostra el volum de recursos en salut emprats anualment a Catalunya, ja siguin de finançament públic o privat, i per organismes finançadors.

Subvencions i ajuts

Es mostren les subvencions concedides pel Servei Català de la Salut durant el 2015, 2016 i 2017.

Inversions en infraestructures sanitàries

Es recullen les inversions en equipaments sanitaris públics dins el Pla d'inversions en equipaments de salut 2011-2016.

Facturació de farmàcia

Es mostra el seguiment mensual de la facturació de receptes mèdiques des de l'any 2005, així com informació sobre l'avaluació econòmica i l'impacte pressupostari en la política farmacèutica del CatSalut.

Enllaços a més informació econòmica

Recull de llocs i documents que contenen dades econòmiques relacionades amb la sanitat a Catalunya, a l'Estat espanyol i dins l'àmbit de l'OCDE.