La Central de Balanços és un instrument tècnic que permet conèixer l'evolució en el temps de la informació econòmica i financera dels hospitals i centres de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya.

La Central de Balanços es va crear l'any 1991 com un instrument de consens entre els hospitals i centres de la xarxa hospitalària d'utilització pública de Catalunya i el CatSalut, amb la voluntat d'assolir un nivell d'informació econòmica i financera que fos útil per millorar la gestió i l'eficiència dels centres, i també de disposar d'una informació agregada per a la planificació i la compra de serveis sanitaris.

L'òrgan de direcció de la Central de Balanços és una Comissió Tècnica constituïda per representants de les associacions de centres més representatives de la xarxa sanitària pública i pel CatSalut. L'estructura tècnica de suport l'aporta el CatSalut.

El funcionament de la Central de Balanços està sostingut pels principis bàsics següents:

  • Participació voluntària dels centres
  • Direcció compartida del projecte
  • Confidencialitat de les dades individuals dels centres

 

Els centres aporten els seus comptes anuals a la Central de Balanços, que processa la informació rebuda i genera uns informes individualitzats per a cada centre, amb l'objectiu que es pugui comparar la situació economicofinancera entre grups de centres similars que operen a la xarxa. Aquests informes individualitzats són d'utilització exclusiva de cada centre.

La Central de Balanços també elabora informes agregats de tota la xarxa, que permeten analitzar l'evolució global del sector. Aquests informes serveixen per avaluar la sostenibilitat financera i econòmica, l'eficiència dels centres i el grau d'utilització dels recursos econòmics per nivells assistencials.

La Comissió Tècnica de la Central de Balanços anima als centres a avançar en sistemes d’informació econòmica que permetin comparar i compartir informació de costos, així com analitzar la variabilitat de la pràctica clínica i la millora dels processos assistencials.

L’experiència i el coneixement del projecte “Red Española de Costes Hospitalarios” (RECH) que té com a principal objectiu posar a disposició dels professionals de l’àmbit sanitari una font d’informació robusta i contrastada de costos hospitalaris per a la recerca i la gestió sanitària, es valora positivament per construir un projecte d’anàlisi de costos a l’entorn del SISCAT.

Amb el consens de la Comissió Tècnica de la Central de Balanços i l’impuls d’investigadors del Grup RECH, es coordina un Grup de treball de costos, que compta amb els hospitals que voluntàriament participen en el projecte RECH i aquells altres que estiguin en disponibilitat de fer-ho, amb els objectius següents:

  1. Assolir informació de costos per pacient d’hospitals catalans.
  2. Intercanviar informació i experiències sobre els criteris i mètodes d’imputació de costos.

 

Documents de treball del Grup de treball de costos relacionats amb el tema:

Data d'actualització:  16.10.2018