• Imprimeix

Despesa sanitària a Catalunya

La despesa sanitària total a Catalunya està formada per la suma de la despesa sanitària pública i la despesa sanitària privada.

La despesa sanitària pública està formada pels agents de despesa següents: la Generalitat de Catalunya, les corporacions locals, les mutualitats públiques de l’Estat, la Seguretat Social i l'Administració central de l'Estat.

La responsabilitat del Departament de Salut és el càlcul de la despesa sanitària pública gestionada per la Generalitat de Catalunya, la qual recull la despesa sanitària consolidada segons criteri de meritació realitzada per tots els organismes i entitats que formen l'Agrupació Salut en el marc dels pressupostos de la Generalitat, d'acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC).

Anualment, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat s'encarrega de coordinar i publicar l'Estadística de la despesa sanitària pública (Estadística del gasto sanitario público, EGSP), on es recull, a nivell de tot l'Estat i de manera homogènia, la totalitat de la despesa sanitària pública. L'EGSP utilitza com a input primari les xifres de despesa sanitària pública lliurades pels diferents governs de salut de les comunitats autònomes i la resta de despesa sanitària pública. Dins la despesa sanitària pública que no està gestionada per les CCAA es troba la despesa sanitària de les corporacions locals, la despesa de les mutualitats de funcionaris (Muface, Mugeju i Isfas), la sanitat responsabilitat del Govern central i la despesa sanitària de la Seguretat Social. El Ministeri de Sanitat no presenta de forma territorialitzada per comunitats autònomes aquesta resta de despesa sanitària pública, motiu pel qual des del Departament de Salut l’estimem per tal de poder conèixer el total de despesa sanitària pública de Catalunya.

La despesa en salut de les corporacions locals (ajuntaments, diputacions i consells comarcals) es correspon amb les liquidacions pressupostàries de sanitat de les entitats locals, segons la classificació funcional del pressupost de despeses. La informació la facilita anualment la Direcció General de l'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

També es realitza una estimació del que representen a Catalunya la despesa sanitària de les mutualitats públiques de l'Estat, les mútues patronals d'accidents de treball i malalties professionals i l'Institut Social de la Marina (ISM).

D’altra banda, per tal de poder conèixer el total de despesa sanitària i la importància del sector salut a Catalunya, elaborem una estimació de la despesa sanitària privada. Segons la metodologia que actualment utilitza el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per al càlcul de la despesa sanitària privada d’Espanya, aquesta està formada per quatre agents de despesa diferents. En el cas de Catalunya, apliquem aquesta mateixa metodologia per tal de poder estimar-la. D’aquesta manera, la despesa sanitària privada a Catalunya està formada pel pagament directe de les llars (provinent de la Comptabilitat Regional d'Espanya), per la despesa en assegurances lligades a la salut (provinent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya), per la despesa de les institucions privades sense finalitat de lucre (provinent de seves memòries anuals) i per la despesa en formació bruta de capital (de l’Estadística dels centres hospitalaris de Catalunya del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya).

Finalment, cal apuntar que recentment s’han incorporat a les estimacions de despesa sanitària de Catalunya diferents canvis metodològics introduïts en les diverses estadístiques que utilitzem com a base de càlcul que han modificat les sèries de dades publicades fins el 2012. D’una banda, canvis en el Sistema de Comptes de Salut 2011 (System of Health Accounts 2011, SHA), i de l’altra, en el Sistema Europeu de Comptes (SEC-2010).

Per a comparar la despesa sanitària de Catalunya amb la dels països de la Unió Europea i de l'OCDE, cal fer alguns ajustaments per tal que la informació sigui homogènia i equiparable amb les sèries de despesa d'aquests països.

El marc metodològic emprat per l'OCDE en la seva publicació anual OECD Health Statistics, així com el qüestionari conjunt de l'Eurostat, l'OCDE i l'OMS és el Sistema de Comptes de Salut (System of Health Accounts 2011, SHA). Atès que aquesta és la font de dades per tal de fer comparacions a escala internacional, cal estimar una nova sèrie de despesa sanitària a Catalunya comparable internacionalment, tot afegint la despesa de cures de llarga durada prestades al marge del sistema sanitari.

En el cas de l’Estat espanyol, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat estima, fonamentalment a partir dels resultats de l’Estadística del gasto sanitario público, les sèries de despesa sanitària pública, privada i total comparable internacionalment utilitzant la metodologia SHA.

Dos dels indicadors més utilitzats a l'hora de fer comparacions internacionals són, d'una banda, la despesa sanitària sobre el PIB, i de l'altra, la despesa sanitària per càpita en dòlars en paritat del poder de compra (PPC).

L’any 2013, la despesa sanitària pública, privada i total sobre el PIB amb criteri SHA a Catalunya van ser d’un 5,5%, un 2,4% i un 7,9%, respectivament, mentre que en termes per càpita en dòlars/PPC, la despesa sanitària pública, privada i total es van situar en valors de 1.908, de 853 i de 2.761 dòlars PPC, respectivament. Cal destacar que, com a conseqüència de la manca d’informació de despesa sanitària en un gran nombre de països de l’OCDE en els darrers anys, no s’ha calculat ni incorporat en el rànquing de països ni la mitjana de l’OCDE ni de la UE-15 per manca de representativitat.

Data d'actualització:  01.12.2015