El Departament de Salut planifica i desenvolupa inversions en equipaments de salut per disposar d'una xarxa sanitària adequada a les necessitats de salut de la població.

Les inversions en els equipaments sanitaris públics responen a la voluntat de millorar l'equilibri territorial, modernitzar els equipaments existents i incrementar la capacitat de resolució de problemes i la qualitat assistencial.

El Departament de Salut en realitza una planificació detallada d'acord amb les necessitats de salut detectades i amb les prioritats determinades per les regions sanitàries.

Una planificació de la inversió que permet:

  • Facilitar l'accés i apropar serveis: els nous dispositius han d'ajudar a facilitar l'accés de la ciutadania als serveis de salut, independentment del seu lloc de residència i del seu nivell socioeconòmic, i ha seguir apropant els serveis a la ciutadania, per tal que pugui resoldre la major part dels seus problemes de salut en el seu entorn de residència.
  • Donar resposta a les necessitats actuals i futures: d'acord amb les necessitats que plantegen els canvis demogràfics, tant de creixement de la població com d'increment de persones grans amb algun tipus de dependència, i també d'acord amb les necessitats de salut que es prioritzin al Pla de salut.
  • Disposar d'una xarxa moderna: capitalitzar i modernitzar les infraestructures ja existents per tal de fer-les més resolutives i eficients a través de la introducció de noves tècniques i tecnologies diagnòstiques i de la millora dels sistemes tecnològics i d'informació.