Inventari de béns immobles i arrendaments

Relació de béns immobles de domini públic i patrimonials, propietat del Servei Català de la Salut, o sobre els quals disposa de drets d’altra naturalesa.

Gestió del patrimoni

Recull la informació d’arrendaments, compres i vendes d’immobles.

Contractació patrimonial

Recull la informació relativa a operacions de compra, venda, arrendaments i novacions de contractes ja existents, cessions de domini, cessions d’ús, concessions, drets de superfície, i qualsevol altre categoria de negoci jurídic relacionat amb immobles.