• Imprimeix

Pressupost

Recull els recursos de salut que es gestionen sota la responsabilitat del Departament de Salut, bé sigui directament, o bé a través de les entitats que té adscrites.

El pressupost consolidat de salut

El pressupost consolidat del Departament de Salut per al 2015 assoleix la xifra de 8.466,99 milions d’euros. Aquesta xifra significa un increment del 2,1% respecte el pressupost 2014 que va ser de 8.290,59 milions d’euros.

Així doncs, el pressupost que el Departament de Salut destina a la sanitat durant aquest exercici és 1.120 euros per càpita. Aquesta xifra suposa un augment del 2,3% respecte a l’anterior degut a un augment  dels pressupostos globals (2.1%) i una disminució de la població de Catalunya respecte a l’any anterior (-0,7%).
 
En el conjunt del pressupost de la Generalitat de Catalunya, el pressupost del Departament de Salut continua suposant un 40%.

Objectius del pressupost de salut 2015

Els objectius fonamentals del pressupost de salut 2015 són els següents:

  • Continuar garantint la cobertura universal i la confiança dels ciutadans en la qualitat del sistema sanitari català i continuar millorant l’accessibilitat als serveis
  • Garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic de Catalunya alhora que la restitució progressiva de les condicions laborals dels professionals del SISCAT
  • Avançar en un model d’atenció integrada, centrat en la persona i en la resolució dels seus problemes de salut, alhora que en la seva protecció
  • Abordar íntegrament els efectes socials de la malaltia sobre la persona i les famílies
  • Continuar el camí cap al compromís professional i ciutadà basat en la transparència de resultats, el retiment de comptes i l’ètica de l’ús responsable dels recursos


Per una informació més detallada del pressupost de salut, podeu consultar el projecte de pressupost del Departament de Salut, 2015.

Pressupost de l’Agrupació Salut

Amb la finalitat de tenir una visió completa de la totalitat de les despeses que es gestionen sota la responsabilitat d’un departament, bé sigui directament o bé a través de les entitats que té adscrites, els pressupostos de la Generalitat també es presenten resums de les despeses consolidades per Agrupacions. Per obtenir el pressupost consolidat de l’Agrupació Salut cal tenir en compte tots els ingressos de les seves entitats adscrites (49 sense comptar el Departament de Salut) i restar les transferències internes entre elles i entre altres entitats d’altres agrupacions del pressupost de la Generalitat. Així doncs, l’Agrupació Salut té un pressupost total consolidat de 8.847,7 milions d’euros, amb un increment de l’1,8% respecte el pressupost de l’any 2014. Aquest import es destina en un 96,2% a la política de salut i la resta de recursos a les polítiques de recerca, desenvolupament i innovació i Administració i serveis generals.

Data d'actualització:  12.12.2016