Recull els recursos de salut que es gestionen sota la responsabilitat del Departament de Salut, bé sigui directament, o bé a través de les entitats que té adscrites.

El pressupost consolidat de salut

El pressupost consolidat del Departament de Salut per al 2017 assoleix la xifra de 8.876,11 milions d’euros. Aquesta xifra significa un increment del 4,8% respecte el pressupost 2015 que va ser de 8.466,99 milions d’euros.

Així doncs, el pressupost que el Departament de Salut destina a la sanitat durant aquest exercici és 1.186,00 euros per càpita. Aquesta xifra suposa un augment del 5,8% respecte a l’any 2015 degut a un augment dels pressupostos globals (4,8%) i una disminució de la població de Catalunya respecte a l’any anterior (-1,0%).

Objectius del pressupost de salut 2017

Els objectius fonamentals del pressupost de salut 2017 són els següents:

  • Continuar garantint la cobertura universal del sistema sanitari català.
  • Garantir l’accés a l’atenció sanitària amb independència de la situació socioeconòmica o administrativa, de gènere o d’orientació sexual.
  • Millorar la resolució de l’atenció primària dotant-la de major capacitat d’autonomia de gestió i de seguiment de pacients crònics.
  • Millorar la situació de les persones en llista d’espera mitjançant el Pla integral per a la millora de les llistes d’espera sanitàries.
  • Implementar el Pla director d’atenció continuada i urgències, incloent els criteris de planificació territorial de l’atenció continuada i urgent.
  • Potenciar un model assistencial en xarxes que integri serveis bàsics, de mitjana complexitat i d’alta especialització.
  • Desplegar un model d’atenció a la salut mental i les addicions orientat a la comunitat.
  • Potenciar un model de salut d’orientació comunitària que potenciï la col·laboració entre assistència primària, serveis socials i salut pública.
  • Promoure el treball intersectorial transversal implantant, a tots els nivells, el plantejament “Salut en totes les polítiques”.


Per una informació més detallada del pressupost de salut, podeu consultar el projecte de pressupost del Departament de Salut, 2017.

Pressupost de l’Agrupació Salut

Amb la finalitat de tenir una visió completa de la totalitat de les despeses que es gestionen sota la responsabilitat d’un departament, bé sigui directament o bé a través de les entitats que té adscrites, els pressupostos de la Generalitat també es presenten resums de les despeses consolidades per Agrupacions. Per obtenir el pressupost consolidat de l’Agrupació Salut cal tenir en compte tots els ingressos de les seves entitats adscrites (45 sense comptar el Departament de Salut) i restar les transferències internes entre elles i entre altres entitats d’altres agrupacions del pressupost de la Generalitat. Així doncs, l’Agrupació Salut té un pressupost total consolidat de 9.217,4 milions d’euros, amb un increment de l’4,2% respecte el pressupost de l’any 2015. Aquest import es destina en un 97% a la política de salut i la resta de recursos a les polítiques de recerca, desenvolupament i innovació i Administració i serveis generals.

Data d'actualització:  30.05.2018