En aquest apartat, i en aplicació de la normativa vigent en matèria de transparència, trobareu les subvencions concedides pel Servei Català de la Salut.

En aplicació de l’apartat 2 de les Instruccions sobre transferències, subvencions i aportacions de capital a entitats públiques i privades de la Intervenció General, de 8 de novembre de 2017, les subvencions concedides pel Servei Català de la Salut el 2017 són les següents:

 

Finalitat: Finançament a la realització de les inversions als dispositius assistencials i donar suport  a la millora dels serveis del sistema públic de salut.

-Beneficiari: Pius Hospital de Valls

 Crèdit pressupostari: D/764000100/4120/0000

 Import: 183.227,71€

-Beneficiari: Hospital Sant Joan de Reus

 Crèdit pressupostari: D/760000100/4120/0000

 Import: 5.048.956,00€

-Beneficiari:  Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat

 Crèdit pressupostari: D/782000100/4120/0000

 Import: 1.965.392,26€(*)

-Beneficiari:  Hospital de Granollers

Crèdit pressupostari: D/781000100/4120/0000

Import: 864.879,85€ (*)

-Beneficiari: Althaia Fundació Privada Manresa (2a. fase)

Crèdit pressupostari: D/781000100/4120/0000

Import: 4.000.000,00€

-Beneficiari:  Hospital de Sant Joan de Reus SAM

Crèdit pressupostari: D/469000100/4120/0000

Import: 5.481.588,05€ (*)

Formalització: Resolució d’autorització de la imputació pressupostària a l’anualitat 2017 de les transferències de capital i de les transferències corrents d’acord amb els compromisos plurianuals de despesa acordats pel Govern abans de 31 de de desembre de 2016, de 31 de març de 2017.

 

Finalitat: Finançament d’inversions de construcció i equipament  de l’Espitau General d’Aran.

Beneficiari: Conselh Generau d’Aran

Crèdit pressupostari: D/765000100/4120/0000

Import: 500.000,00€

Formalització: Resolució que autoritza la transferència, 20 de setembre de 2017.

 

Finalitat: Finançament de les actuacions contemplades a l’Addenda 9 al Conveni subscrit entre el Departament de Salut, el CatSalut, el Conselh Generau d’Aran i el Servici Aranés de Benèster e Salut en data 7 d’abril de 2006.

Beneficiari: Conselh Generau d’Aran

Crèdit pressupostari: D/462000100/4120/0000

Import: 250.000,00€

Formalització: Resolució d’autorització de la transferència de data 20 de desembre de 2017.

 

Finalitat: Finançament de les obligacions derivades del préstec a favor de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Beneficiari: Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

-Crèdit pressupostari: D/748000900/4120/0000

   Import: 6.176.940,00€

-Crèdit pressupostari: D/448003700/4120/0000

   Import: 7.877.579,51€ (*)

Formalització: Modificació del conveni per a la construcció i equipament del nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de data 1 de març de 2008.

 

(*) Aquests imports són inferiors als previstos  inicialment degut al fet que l’import que finalment s’ha fet efectiu s’ha ajustat a l’import justificat.

 

  • Resolució d’autorització de la imputació pressupostària a l’anualitat 2016 de les transferències de capital i de les transferències corrents d’acord amb els compromisos plurianuals de despesa acordats pel Govern abans de 31 de de desembre de 2015 i atesa la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 i vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2015.

     

  • Resolucions d’autorització a la realització de transferències a càrrec del pressupost del CatSalut de conformitat amb els crèdits contemplats amb caràcter nominatiu a la llei de pressupostos:

 

  • Subvencions directes, atorgades mitjançant resolució o conveni de col·laboració:

Entitat beneficiària: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Conveni de col·laboració subscrit en data 2 desembre de 2016 entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i el Consell de Govern del Consorci Hospital Clínic de Barcelona, amb l’objecte de modificar les aportacions establertes al conveni de 23 de juliol de 2015 per fer front al deute històric envers aquesta entitat per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Objecte: El Govern va adoptar un Acord en data 15 de novembre de 2016 que modifica la realització de despeses amb abast plurianual vinculades a aquesta actuació, de conformitat amb les condicions estipulades pel departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Aquest conveni reflecteix aquesta modificació, en el ben entès que la pròpia modificació del conveni de referència també va ser aprovada pel Govern, mitjançant Acord de 29 de novembre de 2016.

  • Resolució d’autorització de la imputació pressupostària a l’anualitat 2015 de les transferències de capital i de les transferències corrents d’acord amb els compromisos plurianuals de despesa acordats pel Govern abans de 31 de de desembre de 2014 i atesa la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

 

 

  • Subvencions directes, atorgades mitjançant resolució o conveni de col·laboració:

Entitat beneficiària: DTI-Donation - Transplantation Institute. Fundació Privada
Concedida mitjançant Resolució del conseller de Salut de 21 de maig de 2015
Objecte: Finançament parcial de l’organització del Curs internacional superior en coordinació de trasplantament per al 2015
Quantitat: 24.200€


Entitat beneficiària: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Concedida mitjançant la subscripció de Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, a través del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
Objecte: Compensar la despesa financera de dos préstecs bilaterals a llarg termini de la Generalitat de Catalunya amb l’Hospital Clínic (formalitzats el 20 de desembre de 2013 i el 17 de desembre de 2014), en el marc del conveni regulador subscrit als efectes de permetre eixugar el deute històric envers l’Hospital Clínic per part de l’Ajuntament de Barcelona, per tal de contribuir a la generació de les condicions adequades per assolir l’equilibri econòmic i financer de l’entitat.
Quantitat: 16.520.000€, distribuïts amb abast plurianual entre els exercicis 2016 i 2025.

El tràmit de publicitat previst per la normativa de finances públiques s’ha acomplert mitjançant la publicació de la Resolució SLT/420/2016, de 15 de febrer, DOGC núm 7066, de 25.02.2016.

Data d'actualització:  15.05.2018

Departament de Salut

Actualització: periòdica
Font de les dades: Assessoria Jurídica i Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans
Format de les dades: pdf