En aquest apartat, i en aplicació de la normativa vigent en matèria de transparència, trobareu les subvencions concedides pel Servei Català de la Salut durant el 2015 i 2016. S’hi inclouen les atorgades amb càrrec als capítols 4 i 7 del seu pressupost per a aquest exercici.

2016

  • Resolució d’autorització de la imputació pressupostària a l’anualitat 2016 de les transferències de capital i de les transferències corrents d’acord amb els compromisos plurianuals de despesa acordats pel Govern abans de 31 de de desembre de 2015 i atesa la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 i vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2015.

     

  • Resolucions d’autorització a la realització de transferències a càrrec del pressupost del CatSalut de conformitat amb els crèdits contemplats amb caràcter nominatiu a la llei de pressupostos:

 

  • Subvencions directes, atorgades mitjançant resolució o conveni de col·laboració:

Entitat beneficiària: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Conveni de col·laboració subscrit en data 2 desembre de 2016 entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i el Consell de Govern del Consorci Hospital Clínic de Barcelona, amb l’objecte de modificar les aportacions establertes al conveni de 23 de juliol de 2015 per fer front al deute històric envers aquesta entitat per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Objecte: El Govern va adoptar un Acord en data 15 de novembre de 2016 que modifica la realització de despeses amb abast plurianual vinculades a aquesta actuació, de conformitat amb les condicions estipulades pel departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Aquest conveni reflecteix aquesta modificació, en el ben entès que la pròpia modificació del conveni de referència també va ser aprovada pel Govern, mitjançant Acord de 29 de novembre de 2016.

2015

  • Resolució d’autorització de la imputació pressupostària a l’anualitat 2015 de les transferències de capital i de les transferències corrents d’acord amb els compromisos plurianuals de despesa acordats pel Govern abans de 31 de de desembre de 2014 i atesa la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

 

 

  • Subvencions directes, atorgades mitjançant resolució o conveni de col·laboració:

Entitat beneficiària: DTI-Donation - Transplantation Institute. Fundació Privada
Concedida mitjançant Resolució del conseller de Salut de 21 de maig de 2015
Objecte: Finançament parcial de l’organització del Curs internacional superior en coordinació de trasplantament per al 2015
Quantitat: 24.200€


Entitat beneficiària: Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Concedida mitjançant la subscripció de Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, a través del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
Objecte: Compensar la despesa financera de dos préstecs bilaterals a llarg termini de la Generalitat de Catalunya amb l’Hospital Clínic (formalitzats el 20 de desembre de 2013 i el 17 de desembre de 2014), en el marc del conveni regulador subscrit als efectes de permetre eixugar el deute històric envers l’Hospital Clínic per part de l’Ajuntament de Barcelona, per tal de contribuir a la generació de les condicions adequades per assolir l’equilibri econòmic i financer de l’entitat.
Quantitat: 16.520.000€, distribuïts amb abast plurianual entre els exercicis 2016 i 2025.

El tràmit de publicitat previst per la normativa de finances públiques s’ha acomplert mitjançant la publicació de la Resolució SLT/420/2016, de 15 de febrer, DOGC núm 7066, de 25.02.2016.

Departament de Salut

En aquest apartat podeu consultar la informació de les convocatòries i les subvencions concedides pel Departament de Salut.

Actualització: periòdica
Font de les dades: Assessoria Jurídica i Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans
Format de les dades: pdf

Data d'actualització:  21.02.2017