• Imprimeix

Entitats del sector públic adscrites al CatSalut

El sector públic sanitari està format per totes les entitats que presten serveis de diversa tipologia en l’àmbit de la salut en les quals la Generalitat de Catalunya hi participa de forma majoritària, directa o indirectament , a través del Departament de Salut o del CatSalut.

Les diverses formes de gestió permeten al CatSalut avançar en la incorporació de mecanismes de gestió empresarial adequats al caràcter de prestació de l'Administració sanitària, així com la posada en funcionament de noves estructures organitzatives destinades a garantir la qualitat dels serveis. D'aquesta manera, introdueixen una major eficàcia i eficiència en el sistema sanitari.

Aquestes entitats del sector públic  adscrites  pel CatSalut constitueix un dels àmbits de l'estructura corporativa.

Les empreses públiques són entitats de dret públic regides pel dret privat, llevat d’aquelles matèries que estan reservades al dret públic d’acord amb les seves lleis de creació i els seus estatuts.

Informació relacionada

Les societats mercantils es regeixen per la Llei de l’estatut de l’empresa pública catalana, els seus estatus i les normes de dret privat. També s’inclouen les societats instrumentals i vinculades a d’altres entitats, inclòs l’Institut Català de la Salut.

Informació relacionada

Els consorcis són ens públics constituïts en el marc dels convenis de col·laboració formalitzats per la Generalitat i les seves entitats amb altres administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre per al compliment de finalitats d’interès públic o d’utilitat social.

Informació relacionada

Les fundacions són entitats sense ànim de lucre constituïdes mitjançant l'afectació d'uns béns o d'uns drets de contingut econòmic i la destinació dels seus rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general que es recullen als seus estatuts. Poden constituir-les les persones físiques i les persones jurídiques públiques o privades.

Informació relacionada

Data d'actualització:  27.07.2016