• Imprimeix

Òrgans de direcció

Consell de Direcció del Servei Català de la Salut

Què és? És l'òrgan superior de govern i direcció del CatSalut.

Funcions: Les principals funcions d'aquest òrgan són fixar els criteris d'actuació del Servei Català de la Salut, d'acord amb les directrius Departament de Salut i del Consell Executiu, en el marc de la política sanitària de la Generalitat, i establir els criteris generals de coordinació de tot el dispositiu sanitari públic i de cobertura pública, especialment pel que fa a les activitats que portin a terme les regions sanitàries.

Composició:  Està format per representants del Departament de Salut, el CatSalut i  les regions sanitàries, el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, els consells comarcals, el Consell General d'Aran, els ajuntaments de Catalunya, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, les corporacions professionals sanitàries i les associacions de consumidors, usuaris i malalts de Catalunya.

Informació relacionada

Consells de direcció de les regions sanitàries

Què són? Són els òrgans superiors de govern de cada regió sanitària.

Funcions: Entre les funcions dels consells de direcció de les regions sanitàries hi ha formular programes d'actuació de l'avantprojecte del Pla de salut i del projecte del Pla d'inversions en els seus àmbits; aprovar la proposta de l'avantprojecte de pressupostos d'ingressos i despeses anuals de cada regió sanitària, de l'estat de comptes i els documents relatius a la gestió econòmica i comptable; proposar l'establiment i l'actualització d'acords, convenis i concerts per a la prestació dels serveis, i establir fórmules de gestió integrada o compartida amb entitats públiques o privades.

Composició: Els consells de direcció de les regions sanitàries estan formats per representants del Departament de Salut, dels consells comarcals i dels ajuntaments.

Informació relacionada

Consells de direcció dels sectors sanitaris

Què són? Són els òrgans de govern de cada sector sanitari.

Funcions: Entre les funcions dels consells de direcció del sector sanitari hi ha elaborar el Pla de salut en els seus àmbits territorials; analitzar i fer seguiment dels objectius; adaptar els programes d'actuació sociosanitària; analitzar la proposta de pressupost del seu àmbit i donar-hi la conformitat; aprovar la memòria anual del sector; avaluar la qualitat de l'assistència prestada pels centres, els serveis i els establiments adscrits al sector, i establir les mesures oportunes per tal de millorar-ne el funcionament.

Composició: Els consells de direcció dels sectors sanitaris estan formats per representants del Departament de Salut (del sector sanitari), dels consells comarcals i dels ajuntaments.

Informació relacionada

Data d'actualització:  16.10.2012