• Imprimeix

Òrgans de participació

Consell Català de la Salut

Què és? És l'òrgan central de participació comunitària en el sistema sanitari.

Funcions: Entre les funcions d'assessorament, consulta, seguiment i supervisió que exerceix el Consell Català de la Salut hi ha l'assessorament al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut en tots els assumptes relacionats amb l'atenció sanitària, sociosanitària i la protecció de la salut; la formulació de propostes; el seguiment per garantir que les actuacions de tots els serveis, els centres i els establiments sanitaris que satisfacin necessitats del sistema sanitari públic català s'adeqüin a la normativa sanitària corresponent i es desenvolupin d'acord amb les necessitats socials i amb les possibilitats econòmiques del sector públic, i altres funcions de consulta i supervisió.

Composició: Està format per representants de la Generalitat de Catalunya, els consells comarcals, els ajuntaments, les organitzacions sindicals, les organitzacions empresarials, les organitzacions de consumidors i usuaris, les universitats, les entitats científiques, les diputacions i les organitzacions sindicals, empresarials i corporacions professionals de l'àmbit sanitari.

Informació relacionada

Consells de salut de les regions sanitàries

Què són? Són els òrgans de participació comunitària en les demarcacions territorials del Servei Català de la Salut.

Funcions:  Entre les seves funcions d'assessorament, consulta, seguiment i supervisió de l'activitat de la respectiva regió sanitària hi ha la formulació de propostes al Consell de Direcció de la regió sanitària en els assumptes relacionats amb la protecció de la salut i l'atenció sanitària al seu territori; la verificació que les actuacions en la regió sanitària s'adeqüin a la normativa sanitària i es desenvolupin d'acord amb les necessitats socials i les possibilitats econòmiques del sector públic, i la promoció de la  participació de la comunitat en els centres i els establiments sanitaris.

Composició: Estan formats per representants de la Generalitat de Catalunya, els consells comarcals, els ajuntaments, les corporacions de professionals sanitaris i les organitzacions sindicals, empresarials i de consumidors i usuaris més representatives.

Informació relacionada

Consells de salut dels sectors sanitaris

Què són? Són els òrgans de participació ciutadana per a l'assessorament, la consulta i el seguiment de l'activitat del sector.

Funcions:  Informen, assessoren i formulen propostes als òrgans de direcció del sector sanitari sobre qualssevol qüestions relatives a les activitats que es desenvolupen en l'àmbit del sector, la seva adequació a la normativa sanitària i a les necessitats socials de la població, i impulsen la participació de la comunitat en els centres i els establiments sanitaris.

Composició: Estan formats per representants del Departament de Salut i les organitzacions sindicals, empresarials, de veïns, d'usuaris, de professionals i de familiars de malalts més representatives del territori corresponent. 

Informació relacionada

Comissions específiques

La participació en el sistema sanitari català s'exerceix també per mitjà de comissions específiques, si escau. Aquestes comissions es constitueixen, amb caràcter temporal o permanent, per resolució del director o directora del Servei Català de la Salut, per a l'estudi, el debat i la formulació de propostes sobre temes específics que interessin al Servei Català de la Salut en l'exercici de les seves funcions. Integren aquestes comissions, en l'àmbit territorial o funcional que escaigui en cada cas, les organitzacions, els consells, les societats, les associacions i les entitats proveïdores de serveis de salut que es determinin tenint en compte la matèria.

Data d'actualització:  15.10.2014