Objectius estratègics

 • Garantir l’accés de la ciutadania a un sistema de salut universal, públic i equitatiu.
 • Oferir una atenció sanitària de qualitat que doni resposta a les necessitats de la població mitjançant nous models d’atenció i l’ordenació de serveis assistencials en el territori que facilitin l’abordatge comunitari, la integració i el continuum assistencial.
 • Garantir una assignació i gestió dels recursos equitativa i eficient que contribueixi a la sostenibilitat del sistema.
 • Reforçar la política del medicament i la innovació en la prestació farmacèutica.
 • Definir i desplegar el model de participació de la ciutadania en el sistema de salut i el model de governança de les institucions sanitàries que garanteixi la prevalença de l’interès públic.
 • Dissenyar i desplegar una xarxa d’informació entre els centres del SISCAT i el Servei Català de la Salut segons els estàndards d’interoperabilitat i de seguretat de les TIC en Salut.
 • Desenvolupar estratègies per millorar l’avaluació, la rendició de comptes i la transparència.
 • Impulsar els canvis necessaris per desenvolupar les potencialitats del CatSalut i els seus professionals, tot innovant en els processos i l’organització.

Principis

 • Universalitat
 • Equitat
 • Públic
 • Qualitat
 • Orientat a la recerca i la innovació
 • Diversitat de proveïdors
 • Transparència
 • Participació
 • Sostenibilitat

Reptes del sistema sanitari

 • Lluita contra les desigualtats en salut de la població.
 • Noves necessitats en l’abordatge de malalties: actuació integrada de les necessitats de salut i socials, incidència de les malalties cròniques.
 • Expectatives de la ciutadania en relació a l’atenció sanitària: augment de la demanda, drets i deures, participació en la presa de decisions.
 • Necessitat d’incorporar tecnologies i innovació al sistema: importància de les TIC per respondre a les necessitats.
 • Sostenibilitat del sistema: optimització en l’ús dels recursos, millores en l’eficiència i l’eficàcia.
 • Adaptar el CatSalut per respondre a les necessitats del sistema.
Data d'actualització:  13.04.2017