• Imprimeix

Comptes anuals

Cada any el CatSalut elabora conjuntament amb la Intervenció i amb la Sindicatura de comptes  els comptes anuals del CatSalut, I facilita la informació que requereix la Sindicatura de Comptes per tal que aquesta elabori l’Informe anual del Compte del CatSalut.

La Intervenció General és l'òrgan encarregat d'exercir el control econòmic i financer intern de la Generalitat de Catalunya, dirigir i gestionar la comptabilitat pública i formar els comptes econòmics del sector públic. La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control de l’eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.

Des d'aquesta pàgina podeu accedir a les auditories internes i als informes de fiscalització externs elaborats per aquests dos organismes.

Informes de la Sindicatura de Comptes

Actualització: anual.
Font de les dades: Departament d’Economia i Coneixement i Sindicatura de Comptes.

Data d'actualització:  16.12.2015