D’acord amb l’article 8.g) de la Llei 1972013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal donar publicitat activa a les resolucions d’autorització de compatibilitat dels empleats públics.

En aquesta pàgina hi trobareu la informació corresponent als professionals del sector públic Salut: nom i cognom de l’empleat/ada públic/a, el lloc de treball ocupat (lloc principal), la data de resolució d’autorització i un breu detall de l’activitat o activitats públiques i/o privades que compatibilitza.

Data d'actualització:  08.02.2017