• Imprimeix

Acreditació dels estàndards de qualitat

El CatSalut presta els serveis sanitaris, a la ciutadania, a través del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), que està constituït per:

  • La xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya.
  • La xarxa de centres i serveis sanitaris d'àmbit comunitari d'utilització pública de Catalunya.
  • La xarxa de serveis de transport sanitari d'utilització pública de Catalunya.

Aquests serveis sanitaris es duen a terme a centres, serveis i establiments que compleixen els estàndards de qualitat establerts, en el marc de les directrius i les prioritats de la política de protecció de la salut, d'assistència sanitària i sociosanitària i els criteris generals de la planificació sanitària. 

Els centres, serveis i establiments prestadors de proves diagnòstiques, rehabilitació, teràpies respiratòries, transport sanitari, salut mental i atenció sociosanitària, que presten o vulguin prestar serveis amb càrrec al CatSalut han d’acreditar que compleixen uns estàndards de qualitat per formar part del SISCAT.

Per obtenir el compliment dels estàndards de qualitat, cal seguir els passos següents:

  • Emplenar la sol·licitud de certificació acreditativa del compliment dels estàndards de qualitat per a la contractació de serveis sanitaris.

  • Emplenar el qüestionari dels estàndards de qualitat que han de complir els centres i entitats que realitzen proves diagnòstiques. El qüestionari és el guió per a la documentació i informació que s’ha de presentar.

  • Adjuntar, per a cadascun dels apartats del qüestionari, la documentació acreditativa i la declaració jurada corresponents.

  • Lliurar tota la documentació al CatSalut o a les regions sanitàries.
Data d'actualització:  03.08.2018