• Imprimeix

Dispensació d'articles ortoprotètics

Els centres acreditats com a centres dispensadors ortoprotètics del CatSalut són els únics que poden dispensar articles ortoprotètics, sense que la persona assegurada hagi d’abonar prèviament l’ajut econòmic del Servei Català de la Salut.

Els articles que es poden dispensar són els que s’inclouen al Catàleg vigent de prestacions ortoprotètiques. N’hi ha de tres tipus: estàndards, adaptats i a mida.

Informació relacionada

Per modificar el tipus general d'articles que es poden dispensar, estàndards, adaptats o a mida, cal seguir el mateix tràmit que els centres que ho demanen per primera vegada.

  • Centres dispensadors d'articles estàndards. No és necessària la renovació de l’adhesió. En qualsevol cas, cal complir els requisits establerts per a l’adhesió.

  • Centres dispensadors d’articles adaptats i centres dispensadors d’articles a mida. S’ha de renovar l’adhesió cada cinc anys.
  • La persona usuària ha de lliurar al centre dispensador l'imprès Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO) i el document de validació administrativa.

  • El centre dispensador ha de comprovar i completar la documentació, i ha de lliurar a la persona usuària l'article, la garantia i el full d'ús i manteniment.

  • La persona usuària ha de signar el PAO un cop rebi l'article i ha de pagar, si escau, la part que li correspon (segons el catàleg aprovat).

  • El centre dispensador li ha de retornar, degudament segellat i amb la data de dispensació, l'imprès PAO i el document de validació.

  • El centre dispensador ha de lliurar la factura a nom de la persona usuària i emetre’n una còpia per al CatSalut.

Quan un centre es dóna d’alta com a dispensador, el CatSalut li facilita l'accés a l'aplicació informàtica on pot emplenar els expedients tramitats.

Una vegada comprovades les dades de l'expedient, amb els PAO enviats al CatSalut, s'efectua el pagament.

Data d'actualització:  17.02.2016