• Imprimeix

Prescripció d'articles ortoprotètics

Només poden prescriure articles ortoprotètics els metges d'atenció especialitzada en la matèria i que treballen en un centre de la xarxa sanitària pública.

Per poder prescriure articles ortoprotètics als pacients no hospitalitzats s'ha de seguir un procediment de gestió i de tramitació, que està regulat en la Instrucció 04/2001 del CatSalut.

Els articles que es poden dispensar són els que s’inclouen al Catàleg vigent de prestacions ortoprotètiques.

El Catàleg conté dos tipus d’articles que presenten particularitats:

 • Articles assenyalats amb una D. Requereixen, per la seva complexitat i necessitats específiques, un seguiment i control funcional de l'adaptació de l'article al pacient, i només es poden prescriure als centres que determini el CatSalut.
 • Articles assenyalats amb una E. Per poder-los prescriure, cal emplenar un protocol.

Informació relacionada

 • Accés
  Descripció i descàrrega dels protocols que cal emplenar per prescriure els articles assenyalats amb la lletra E al Catàleg de productes ortoprotètics, en funció de la categoria a la qual pertanyen.

S'ha d'emplenar l'imprès Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO) i, si s'ha de prescriure un article assenyalat del tipus E, s'ha d'emplenar el model de protocol.

S'ha d'adreçar la persona a la unitat de tramitació -en la majoria dels casos és el mateix centre on l'han atesa- perquè pugui validar el PAO.

Informació relacionada

 • Resolució SLT/2925/2008, de 25 de setembre
  Resolució SLT/2925/2008, de 25 de setembre, per la qual es revisa el catàleg de prestacions ortoprotètiques.
 • Resolució 2122/2002, d'11 de juliol
  Resolució SSS/2122/2002, d'11 de juliol, per la qual es dóna publicitat a les característiques que han de complir els centres i serveis sanitaris determinats pel Servei Català de la Salut per a la prescripció dels articles ortoprotètics assenyalats amb una D en el catàleg vigent, aprovades per l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 28 de maig de 2002
 • Decret 128/2001, de 15 de maig
  Decret 128/2001, de 15 de maig, de modificació del Decret 79/1998, de 17 de març, pel qual es dicten normes relatives a les prestacions ortoprotètiques.
 • Ordre de 4 de juny de 1999
  ORDRE de 4 de juny de 1999, per la qual es crea la Comissió assessora de la prestació ortoprotètica i les comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica de les regions sanitàries.
 • Decret 79/1998, de 17 de març
  DECRET 79/1998, de 17 de març, pel qual es dicten normes relatives a les prestacions ortoprotètiques.
Data d'actualització:  17.07.2013

Informació relacionada