Guia pel disseny de les unitats de cirurgia major ambulatòria (CMA)

La realitat canviant fa necessària l’elaboració de directrius per al disseny dels equipaments de salut per respondre a les demandes de la població, als requeriments dels professionals i organitzatius en un context de millora de la resolució i major oportunitat d’interacció i disponibilitat d’informació mitjançant les noves tecnologies, juntament amb un model sanitari amb una perspectiva integradora i territorial.

En el disseny dels equipaments de salut s’han anat introduint modificacions per adaptar i donar resposta a noves necessitats (d’espais assistencials, noves tecnologies d’informatització, etc) i també altres derivades de la potenciació de noves funcions i de les diverses modalitats assistencials. Es per això que, en el moment de plantejar-se un nou equipament, prenen una especial rellevancia el disseny de circuïts àgils per pacients i professionals, la flexibilitat de les estructures per adaptar-se als canvis futurs, espais específics per organitzar l’atenció dels diferents perfils professionals i les facilitats per incorporar i desplegar noves tecnologies, entre d’altres.

La transformació del model d’atenció en els darrers anys ha permès anar modulant les línies de canvi que impacten en la concepció de les infraestructures sanitàries. En destaquem algunes:

  • una major articulació dels serveis i integració assistencial per permetre la continuïtat en l’atenció a les persones guanyant eficiència en el conjunt del sistema de salut,
  • les característiques del territori i les seves particularitats,
  • les actuacions en la gestió de la demanda per afavorir les relacions amb altres serveis personals i socials,
  • la exigència per cercar la màxima capacitat de resolució, de vegades condicionada pels equipaments i la tecnologia,
  • els rols dinàmics dels professionals dins les seves competències i la col·laboració entre ells,així com l’aparició i consolidació de nous perfils professionals,
  • l’impuls dels sistemes d’informació, i de les noves tecnologies de la informació i comunicació,
  • l’habitabilitat i el confort que reclamen tant la ciutadania afavorint la disponibilitat d’espais per a la interacció d’uns i altres,
  • i una major preocupació per l’impacte ambiental, la sostenibilitat i l’eficiència energètica de les infraestructures.

 

La Cirurgia Major Ambulatòria consisteix a realitzar una intervenció quirúrgica, habitualment de complexitat mitjana, sense necessitat d’un ingrés hospitalari. D’aquesta manera, el pacient va al centre el mateix dia de la intervenció i torna al seu domicili després d’haver-se realitzat. És un model organitzatiu multidisciplinari de l’atenció que afavoreix un sistema integrat més resolutiu des dels primers nivells de l’atenció. Per això, la CMA suposa una oportunitat de millora de la resposta del sistema sanitari públic català, en termes de qualitat i eficiència, que el Departament de Salut incentiva mitjançant la incorporació de novetats tecnològiques en els procediments quirúrgics i anestèsics.

El document que us presentem, elaborat conjuntament pels responsables d’infraestructures i els responsables de la planificació sanitària, neix amb l’objectiu de donar orientacions per al disseny de les Unitats de CMA i poder ser utilitzat com a eina de treball per als professionals que participen en la planificació i disseny de centres hospitalaris, aportant unes referències sòlides quan es planifiquen i dissenyen nous equipaments o quan cal ampliar o remodelar els ja existents.

Data d'actualització:  17.01.2017