• Imprimeix

Com es planifiquen les inversions en equipaments de salut

La detecció de les necessitats i la prioritat de les actuacions s’efectuen en el marc de les estratègies de planificació del Departament de Salut, amb una participació molt directe de les regions sanitàries i els agents del territori.

El procés de planificació i programació de les inversions:

  • facilita la participació dels diferents agents,
  • tracta d’aconseguir una assignació equitativa i eficient dels recursos disponibles,
  • i incorpora els criteris i estratègies contingudes al Pla de Salut.

El territori català es divideix en regions sanitàries, delimitades a partir de factors geogràfics, socioeconòmics i demogràfics. Els sectors sanitaris, constituïts per l’agrupació d’àrees bàsiques de salut, són l’àmbit on es desenvolupen i coordinen les activitats de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, salut pública i assistència sociosanitària en l’àmbit de l’atenció primària i de les especialitats mèdiques.

És en aquest nivell territorial on es produeix la detecció de les necessitats en equipaments de salut i una primera valoració de les actuacions d’inversió a desenvolupar.

La programació de les inversions es fa essencialment a partir dels criteris derivats de la planificació sanitària, d’acord amb els escenaris demogràfics previstos i considerant les necessitats i les dotacions ja existents al territori.

La incorporació d’una actuació d’inversió al Pla d’inversions en equipaments de salut (PAIS) es fa en un procés participat per diversos actors i on té un paper rellevant la Comissió de Valoració i Operativització de les inversions (CVO) on s’analitza el compliment dels requisits relatius a la priorització sanitària, la viabilitat i idoneïtat tècnica de cadascuna de les actuacions proposades. El calendari d’execució es subjecta a partir d’aquell moment a la programació aprovada anualment pel Departament de Salut i el CatSalut en funció, essencialment, de les disponibilitats que se’n deriven dels escenaris econòmic i pressupostari de cada exercici.

El CatSalut, com a responsable de l’execució del PAIS, vetlla per l’assoliment d’uns estàndards de qualitat en el disseny de les actuacions i també exerceix una funció de supervisió i seguiment centralitzat de l’execució d’aquestes inversions donat que, tot i que també és possible la seva gestió directa, és freqüent que les actuacions es desenvolupin de manera descentralitzada a traves de les empreses adjudicatàries, en virtut d’un encàrrec del CatSalut, d’Infraestructures.cat o bé de la mateixa entitat proveïdora de serveis de salut.

Data d'actualització:  30.08.2017