• Imprimeix

Comissions d'entitats proveïdores i comissions clíniques

Les comissions d’entitats proveïdores esdevenen el marc estable de comunicació, relació, consulta, col·laboració i coordinació entre les entitats proveïdores de serveis sanitaris, sociosanitaris, de salut mental i addiccions i de salut pública, tant a nivell de l’organització central com territorial del CatSalut, han de poder fer les corresponents propostes per facilitar l’articulació i potenciació de la capacitat conjunta de millora, major eficiència, qualitat, integració, optimització dels recursos, millora de la qualitat i l’excel·lència i millora dels resultats de l’atenció sanitària i resultats de salut.

El CatSalut promourà i impulsarà l’operativització de les propostes de les comissions a través de la contractació de serveis, el pacte d’accés i resolució, l’ordenació de fluxos i altres instruments anàlegs.

Durant el mes de juliol, les regions sanitàries del CatSalut posaran en funcionament les comissions d’entitats proveïdores. Aquestes comissions regionals complementaran la Comissió d’Entitats Proveïdores a nivell nacional que està en funcionament des de 2012. 

La Instrucció 09/2017 estableix el nou marc organitzatiu i funcional de les comissions d'entitats proveïdores del Servei Català de la Salut.

Les comissions clíniques (CC) són ens sense personalitat jurídica pròpia i estan adscrits a la regió sanitària del territori al qual pertanyen, actuen com a òrgans operatius i de suport al o a la gerent de la regió sanitària i/o al director o directora del sector sanitari (que passarà a ser director executiu)  i són ens operatius de corresponsabilitat, implicació i participació dels professionals del territori, que han de contribuir a la implementació i al desplegament de les polítiques i els objectius de salut, per dotar de major visió clínica i coneixement assistencial la planificació operativa del territori.

Les CC són un agent clau en el desplegament dels objectius i les prioritats del Pla de salut de Catalunya i del Pla estratègic sanitari del territori, i enforteixen la seva capacitat de realitzar la planificació operativa, tenint en compte les recomanacions del Mapa Sanitari, dels plans directors, així com els diferents programes del Departament i del CatSalut; actuen de manera coordinada amb les comissions d’entitats proveïdores, i treballen de manera complementària per tal de garantir la millor atenció a la població.

Durant els mesos de setembre–octubre es constituiran les primeres comissions clíniques a diferents territoris.

La Instrucció 10/2017 estableix les comissions clíniques (CC) del CatSalut i el seu marc organitzatiu i funcional.

Data d'actualització:  24.01.2018