• Imprimeix

Compra pública d’innovació en l’àmbit de salut

FEDEREl CatSalut ha obert una convocatòria pública de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al cofinançament de projectes de compra d'innovació impulsats en el marc del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), d’acord amb la finalitat general de promoure la modernització dels serveis assistencials i del funcionament ordinari del sistema públic de salut de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds és des del 5 d’agost de 2017 fins el 2 de novembre de 2017, inclòs.

Documentació addicional relacionada amb la selecció i justificació dels projectes

 • Relació de projectes acceptats amb atorgament de subvenció (resolució d’atorgament)
 • Plantilla sobre la memòria tècnica i econòmica per a la justificació final de l'actuació (base 15.8, apartat a)
 • Plantilla sobre la memòria tècnica per al seguiment anual de l'actuació (base 15.12)
 • Plantilla per a la temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca pel personal en nòmina imputat (base 27.1)

Accés al SIFECAT1420 per presentar la sol·licitud de programació de la compra d’innovació al PO FEDER de Catalunya 2014-2020

Accés a les sol·licituds per projectes individuals Codi CONVOCATÒRIA SIFECAT: C-SA51-001424-0002

Accés a les sol·licituds per projectes col·laboratius (més d’una entitat proveïdora diferent) Codi CONVOCATÒRIA SIFECAT: C-SA51-001424-0001

 

Notes importants a tenir en compte en el moment de presentar les sol·licituds:

 1. En el moment de presentar les sol·licituds caldrà informar del codi de CONVOCATÒRIA SIFECAT que correspongui d’acord a si es tracta d’un projecte individual (C-SA51-001424-0002) o col·laboratiu (C-SA51-001424-0001).
 2. En el cas dels projectes col·laboratius, caldrà que cada entitat col·laboradora que participa en el projecte, com a potencial beneficiari de la subvenció, empleni la seva sol·licitud.
 3. En el cas dels projectes col·laboratius, i previ a la presentació de sol·licituds, l’entitat coordinadora del projecte col·laboratiu haurà de donar d’alta una intervenció coordinada al mateix SIFECAT. Ruta d’accés :  Accés Programació > Participació en el PO > Intervenció Coordinada /PECT (dades comuns). Aquest procediment genera un codi d’intervenció coordinada que haurà de ser informat en cadascuna de les sol·licituds que presentin les entitats proveïdores participants del projecte col·laboratiu.

En relació a la política de cohesió de la Unió Europea

La política de cohesió de la Unió Europea és la principal política d’inversió de la Unió Europea. L’Estratègia Europa 2020 “Unió per a la innovació”  és el marc general d’actuació cap a on s’enfoca la política de cohesió europea. La iniciativa d’aquesta estratègia reconeix la importància del mercat de la contractació pública i el seu elevat potencial per impulsar la innovació, així com per a millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis públics.

El seu objectiu és donar suport a la creació d’ocupació, la competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans en totes les regions i ciutats de la Unió Europea.

L’estratègia fixa tres models de creixement:

 • Intel·ligent: afavorir una economia basada en el coneixement i la innovació.
 • Sostenible: promoció d’una economia més eficient en l’ús dels recursos, més ecològica i competitiva.
 • Integrador: foment d’una economia amb altes taxes d’ocupació que permeti el desenvolupament de la cohesió social i territorial.

i defineix 11 eixos prioritaris:

 1. Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació
 2. Tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
 3. Competitivitat per les petites i mitjanes empreses (PIMES)
 4. Canvi cap a una economia baixa en carboni
 5. Adaptació al canvi climàtic i prevenció i gestió de riscos
 6. Protecció ambiental i eficiència dels recursos
 7. Transport sostenible i eliminació d’estrangulaments en infraestructures clau de la xarxa
 8. Ocupació i suport a la mobilitat laboral
 9. Inclusió social i lluita contra la pobresa
 10. Educació, competències i formació continua
 11. Creació de capacitat institucional i eficiència en l'administració pública

, amb la finalitat que la Unió Europea i els seus Estats membres impulsin la creació d’ocupació, la productivitat i la cohesió social.

En relació al Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)

El Programa operatiu (PO) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020 és el full de ruta perquè Catalunya avanci cap a la consecució dels objectius fixats en l'estratègia Europa 2020. En el marc de l'esmentat Programa operatiu, el 4 de febrer de 2014, el Govern va aprovar l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que defineix les prioritats per a les polítiques públiques de R+D+I i les actuacions que tindran el suport del PO FEDER Catalunya 2014-2020.

Aquestes estratègies identifiquen els àmbits prioritaris d’actuació de les polítiques públiques per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, i assolir els objectius Europa 2020.

Els àmbits prioritaris d’actuació són l’ocupació i la formació, la cohesió social, l’economia verda, la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i la internacionalització.

Compra pública d'innovació en l'àmbit de Salut

Per a la implementació d’aquestes estratègies, s’identifica la compra pública d'innovació com a un instrument clau perquè Catalunya avanci cap a un model de creixement més intel·ligent, sostenible i integrador, en tant que contribueix a la transformació i la millora dels serveis públics i, per tant, a l'augment de la qualitat de vida de la ciutadania.

En aquest context, l'entitat de la Generalitat adequada per impulsar els objectius del PO FEDER Catalunya 2014-2020 i l'Estratègia RIS3CAT en l'àmbit del sector de la salut és el Servei Català de la Salut (CatSalut), com a ens públic de naturalesa institucional que, de conformitat amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, resta adscrit al Departament de Salut de la Generalitat.

Entre les seves finalitats, el CatSalut té assignada la d'estimular el canvi progressiu cap a la qualitat i la modernització dels serveis de salut, a més de l'actualització harmònica del conjunt del sistema de salut. En el marc de referència del Pla de salut de Catalunya per al període 2016-2020, tant el Servei Català de la Salut com el Departament de Salut coincideixen en la voluntat de promoure la modernització del funcionament del nostre sistema públic de salut fomentant els projectes de compra pública d'innovació impulsats als centres i serveis que conformen el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) mitjançant el cofinançament a càrrec de recursos procedents del FEDER.

Contacte

Adreça electrònica de contacte: cpi_salut@catsalut.cat

 

Per a qualsevol dubte en relació amb el SIFECAT, podeu trucar al Centre d'Atenció als Usuaris (CAU), al telèfon 93 622 54 20:

- Dilluns, dimecres i dijous: de 8.00 a 18.00 hores.

- Dimarts: de 8.00 a 19.00 hores.

- Divendres: de 8.00 a 17.00 hores.

Data d'actualització:  30.10.2017