• Imprimeix

Programes i actuacions en l'àmbit de Salut

FEDER

Per a la implementació d’aquestes estratègies, s’identifica la compra pública d'innovació com a un instrument clau perquè Catalunya avanci cap a un model de creixement més intel·ligent, sostenible i integrador, en tant que contribueix a la transformació i la millora dels serveis públics i, per tant, a l'augment de la qualitat de vida de la ciutadania.

En aquest context, l'entitat de la Generalitat adequada per impulsar els objectius del PO FEDER Catalunya 2014-2020 i l'Estratègia RIS3CAT en l'àmbit del sector de la salut és el Servei Català de la Salut (CatSalut), com a ens públic de naturalesa institucional que, de conformitat amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, resta adscrit al Departament de Salut de la Generalitat.

Entre les seves finalitats, el CatSalut té assignada la d'estimular el canvi progressiu cap a la qualitat i la modernització dels serveis de salut, a més de l'actualització harmònica del conjunt del sistema de salut. En el marc de referència del Pla de salut de Catalunya per al període 2016-2020, tant el Servei Català de la Salut com el Departament de Salut coincideixen en la voluntat de promoure la modernització del funcionament del nostre sistema públic de salut fomentant els projectes de compra pública d'innovació impulsats als centres i serveis que conformen el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) mitjançant el cofinançament a càrrec de recursos procedents del FEDER.