• Imprimeix

Esquemes de Pagament basats en Resultats (EPR)

Avançar cap a un nou model de l'atenció sanitària més enfocat a resultats en salut

La incorporació de la innovació farmacoterapèutica suposa un elevat grau d’incertesa pel finançador. Els mecanismes de finançament macro utilitzats fins ara no serien els més adequats per permetre l'accés a la innovació en un escenari de sostenibilitat econòmica.

En aquest sentit, es disposa de diverses experiències internacionals de mecanismes de finançament micro, com els acords de risc compartit (ARC), que són potencialment aplicables al nostre model sanitari i que permeten acotar les incerteses.

En concret, els ARC pretenen passar a un sistema de pagament dels medicaments per resultats, de tal manera que el valor d’una tecnologia es condiciona a la demostració de la seva eficàcia i eficiència. Aquests acords són una eina clau per ajudar a regular algunes incerteses (eficàcia, seguretat, impacte pressupostari, relació cost/efectivitat) dels medicaments i distribuir els riscos entre els diferents agents del sistema.

Per aquests motius, el CatSalut va decidir que els ARC esdevenien una prioritat estratègica i l’any 2011 van ser inclosos en el “Pla de Salut de Catalunya 2011-2015”, en l’àmbit de “Nou model de contractació de l’atenció sanitària: Pagament de medicaments en base a resultats clínics”.

El CatSalut ha encarregat i coordinat la primera edició de la "Guia per a la definició dels criteris d’aplicació dels esquemes de pagament basats en resultats (EPR) en l’àmbit farmacoterapèutic a Catalunya". L’objectiu principal de la Guia és disposar d’una metodologia objectiva i reproduïble que defineixi els criteris pels quals un medicament és candidat a un EPR. La Guia és una eina d’elevada utilitat pràctica, ja que ha estat dissenyada com un model de decisió.
L’objectiu és identificar en quines situacions i per quin tipus de medicaments aquests esquemes són adequats. La Guia consta d’un recull d’experiències internacionals i de les experiències pilot a Catalunya que serveixen com a base per a definir el marc conceptual i per a la identificació dels punts claus i de les passes a seguir per a l’adopció d’un EPR.

La Guia permet:

1. Situar el medicament en el marc terapèutic actual i el seu valor afegit.
2. Identificar la incertesa existent i a quins àmbits afecta (eficàcia, efectivitat, seguretat, cost/efectivitat, impacte pressupostari).
3. Valorar el grau d’incertesa existent (alt, moderat, baix).
4. Considerar l’impacte pressupostari esperat i la disponibilitat a pagar.
5. Valorar en funció del grau i tipus d’incertesa l’EPR més adequat.

S’han dissenyat de manera específica qüestionaris per valorar les incerteses i el seu grau, l’impacte pressupostari i la valoració d’altres elements clau instrumentals i organitzatius.

La versió 1.0, incloent els qüestionaris que han estat dissenyats específicament, és una versió preliminar que haurà de validar-se mitjançant el seu ús en el marc dels Programes d’harmonització farmacoterapèutica del CatSalut.

L’objectiu de la I Jornada sobre els Acords de Risc Compartit és compartir les diferents iniciatives a Catalunya i els avenços en el model de pagament per resultats en l’àmbit farmacoterapèutic, a partir de:

- L’actualització sobre el coneixement a nivell internacional en aquest àmbit.
- El retiment de comptes en presentar, per primer cop, els principals resultats de les experiències de l’ICO amb AstraZeneca i de l’Hospital Clínic de Barcelona amb UCB Pharma. Els acords corresponen a medicaments pel tractament del càncer de pulmó no microcític i pel tractament de l’artritis reumatoide. Els resultats que s’han obtingut en la pràctica clínica habitual assoleixen objectius de màxima efectivitat. Ambdues institucions, l’ICO i l’Hospital Clínic, valoren molt satisfactòriament l’experiència i els resultats assolits en els seus centres. A més, ressalten que s’han aconseguit alinear els objectius dels clínics, gestors i la indústria farmacèutica, generar coneixement en resultats en salut i incentius per a una utilització eficient dels medicaments. Tot amb l’objectiu que els pacients puguin accedir i beneficiar-se de la innovació farmacoterapèutica.
- La presentació de la primera "Guia per a la definició dels criteris d’aplicació dels esquemes de pagament basats en resultats en l’àmbit farmacoterapèutic", que és una pauta per a l’adopció dels ARC. La Guia estableix recomanacions normalitzades per l’aplicació dels ARC a Catalunya en compliment dels objectius del Pla de Salut 2011-2015, identifica en quines situacions i per quin tipus de medicaments aquests esquemes són adequats i defineix el procés de decisió i els elements bàsics a tenir en compte.

Aquest estudi descriu i exposa els resultats del primer conveni d’acord de risc compartit (ARC)-Esquema de Pagament per Resultats (EPR), entre l’ICO-CatSalut-AstraZeneca, amb gefitinib per al tractament del càncer de pulmó no microcític localment avançat o metastàtic amb mutacions activadores de l’EGFR.

Les principals conclusions de l’estudi són:

  1. El model de pagament per resultats comparat amb el sistema tradicional (pagament per producte) ha generat un retorn per al sistema públic de salut del 4,15% del cost del tractament.
  2. Identifica els elements essencials per al desenvolupament de l’ARC.
  3. Els resultats clínics obtinguts sota aquest model de finançament han aconseguit igualar els resultats de l'assaig clínic pivot del medicament.
  4. Els resultats observats a les 16 setmanes del tractament mostren una resposta positiva en el 76% dels tractaments, dels quals el 3% resposta completa, 84% resposta parcial i 13% de no progressió de la malaltia, similars als observats en condicions ideals d'assaig clínic; el motiu de no resposta ha estat del 24% dels quals han estat per progressió de la malaltia (50%), toxicitat (30%) o mort (20%).

 

Sobre el total de tractaments realitzats, els resultats a les 16 setmanes han estat els següents: 2,5% resposta completa,  63,5% resposta parcial, 10% no progressió de la malaltia, 7% retirada per toxicitat, 12% progressió de la malaltia i 5% mort.

Els resultats obtinguts reforcen la política del Departament de Salut d'acord amb la línia 5.3 del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 d'impulsar la compra i finançament de medicaments per resultats, i per tant passar de les experiències pilots a instaurar una implantació sistemàtica d'aquests acords de risc compartit.  Aquesta política orientada als resultats permet d'una banda la participació i la implicació dels professionals que aconsegueix igualar els millors resultats esperats de la teràpia (resultats de l'assaig clínic pivotal). I, d'una altra banda possibilita un sistema de pagament del medicament que coresponsabilitza dels resultats al laboratori farmacèutic que permet obtenir un retorn econòmic per part d'aquests quan el resultat, malauradament, no es l'esperat, amb un estalvi pel sistema.

Data d'actualització:  18.07.2017